Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2010-01-01 10:21:18 как стоят нещата за хората във вегетативно състояние-полага ли им се личен асистент,какви документи са необходими,,как може да се помага на тези хора-за 2010г В.Симеонова Право да бъдат включени в дейността “Личен асистент” имат безработни лица, подпомагани по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, т.е. получаващи месечни помощи за подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. "Безработни" са всички физически и психически годни за работа лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" и активно търсят работа. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността “Личен асистент”, ако отговарят на следните условия: - да са в трудоспособна възраст и да са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. Кандидатите без регистрация се регистрират незабавно.; - да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен; роднини по сватовство до втора степен на обслужваните лица. Членове на семейството са съпруг/ съпруга. Роднини по възходяща или низходяща линия са баба/ дядо, син/ дъщеря, внуци. Съжителстващи лица по смисъла на т. 2, § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП са съвместно живеещите в едно жилище, със или без родствена връзка с обслужваното лице, регистрирани на един адрес с него; - да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи; - да не получават пенсия или да не са придобили право на пенсия. Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания: - да са лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; - да са деца с 50 и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ. В случаите, когато лицата нямат определена чужда помощ в ЕР на ТЕЛК, но самообслужването им е невъзможно, с решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, се допуска предоставяне на услугата по изключение. С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по изключение могат да бъдат наемани в дейност “Личен асистент” и безработни лица, които не отговарят на условията на т.1.1 за участие в Програмата. Желаещите да се включат в дейността "Личен асистент" се обръщат към дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес. Кандидатите подават следните документи: - молба-декларация (по образец) за включване в дейността "Личен асистент";- молба-декларация (по образец) по чл. 26, ал. 1 от ППЗСП- за отпускане на социални помощи; - документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда";- експертно решение на ТЕЛК/РЕЛКК (медицински протокол на ЛКК за представяне пред РЕЛК или ТЕЛК), с което да се удостовери намалената работоспособност/възможност за социална адаптация на лицето, за което кандидатстващият полага постоянни грижи. Работодател по дейността "Личен асистент" се явяват структурите на Агенцията за социално подпомагане – дирекциите "Социално подпомагане". Програмата стартира през месец февруари 2010 г.
2010-01-02 19:08:03 Какво ни се полага като социална сащита - съпругът ми от 12 години и инвалид със 100% инвалидност - нищо не може да прави сам, ичаче две деца - вече гимназисти. Как държавата ще се погрижи за нас в условията на криза? моля за конкретен отговор- как се грижите за децата на инвалидите? Не мога да работя - съпругът ми има нужда от постоянни грижи. В. Ясникова Право да бъдат включени в дейността “Личен асистент” имат безработни лица, подпомагани по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, т.е. получаващи месечни помощи за подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. "Безработни" са всички физически и психически годни за работа лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" и активно търсят работа. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността “Личен асистент”, ако отговарят на следните условия: - да са в трудоспособна възраст и да са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. Кандидатите без регистрация се регистрират незабавно.; - да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен; роднини по сватовство до втора степен на обслужваните лица. Членове на семейството са съпруг/ съпруга. Роднини по възходяща или низходяща линия са баба/ дядо, син/ дъщеря, внуци. Съжителстващи лица по смисъла на т. 2, § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП са съвместно живеещите в едно жилище, със или без родствена връзка с обслужваното лице, регистрирани на един адрес с него; - да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи; - да не получават пенсия или да не са придобили право на пенсия. Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания: - да са лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; - да са деца с 50 и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ. В случаите, когато лицата нямат определена чужда помощ в ЕР на ТЕЛК, но самообслужването им е невъзможно, с решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, се допуска предоставяне на услугата по изключение. С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по изключение могат да бъдат наемани в дейност “Личен асистент” и безработни лица, които не отговарят на условията на т.1.1 за участие в Програмата. Желаещите да се включат в дейността "Личен асистент" се обръщат към дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес. Кандидатите подават следните документи: - молба-декларация (по образец) за включване в дейността "Личен асистент";- молба-декларация (по образец) по чл. 26, ал. 1 от ППЗСП- за отпускане на социални помощи; - документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда";- експертно решение на ТЕЛК/РЕЛКК (медицински протокол на ЛКК за представяне пред РЕЛК или ТЕЛК), с което да се удостовери намалената работоспособност/възможност за социална адаптация на лицето, за което кандидатстващият полага постоянни грижи. Работодател по дейността "Личен асистент" се явяват структурите на Агенцията за социално подпомагане – дирекциите "Социално подпомагане". Програмата стартира отново от месец февруари 2010 г. а за другите права трябва да се обърнете към Д"СП" по местоживеене. Съпругът ви има право на редица помощи и привилегиги, които са регламентирани в различни нормативни документи-това е задължение на соц.работници да Ви разяснят правата на съпругът Ви.
2010-01-04 12:30:16 Бях Ла до 31.12.2009 Чакам отговор от София за преназначаване за 2010 г Трябва ли да се регистрирам в НОЙ ? Емилия Колева ДОБРИЧ evrika123@abv.bg Програмата "Личен асистент" стартира през месец февруари 2010 г. За да бъдете включени в програмата трябва да подадете отново необходимите документи в Д"СП" по местоживеене.
2010-01-04 12:56:02 с пожелание за успешна 2010!! относно чл.9 от ППЗСП- в следния случай тричленно семейство син -инвалид с право на личен асистент,майката безработна /причина-полага денонощни грижи за болен/,бащата с обещетение за безработица от НОИ. отнема се правото на майката за асистент защото не отговаряла на чл 9 защото бащата получавал обезщетение!!- обезщетение а не заплата!!!-прави ли някой разликата в средствата и техния вид!!! необходимо ли е да остане семейството да разчита на пенсията на болното си дете за да дадат на майката права на асистент???? Райна Русекова Право да бъдат включени в дейността “Личен асистент” имат безработни лица, подпомагани по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, т.е. получаващи месечни помощи за подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. "Безработни" са всички физически и психически годни за работа лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" и активно търсят работа. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността “Личен асистент”, ако отговарят на следните условия: - да са в трудоспособна възраст и да са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. Кандидатите без регистрация се регистрират незабавно.; - да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен; роднини по сватовство до втора степен на обслужваните лица. Членове на семейството са съпруг/ съпруга. Роднини по възходяща или низходяща линия са баба/ дядо, син/ дъщеря, внуци. Съжителстващи лица по смисъла на т. 2, § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП са съвместно живеещите в едно жилище, със или без родствена връзка с обслужваното лице, регистрирани на един адрес с него; - да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи; - да не получават пенсия или да не са придобили право на пенсия. Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания: - да са лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; - да са деца с 50 и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ. В случаите, когато лицата нямат определена чужда помощ в ЕР на ТЕЛК, но самообслужването им е невъзможно, с решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, се допуска предоставяне на услугата по изключение. С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по изключение могат да бъдат наемани в дейност “Личен асистент” и безработни лица, които не отговарят на условията на т.1.1 за участие в Програмата. Желаещите да се включат в дейността "Личен асистент" се обръщат към дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес. Кандидатите подават следните документи: - молба-декларация (по образец) за включване в дейността "Личен асистент";- молба-декларация (по образец) по чл. 26, ал. 1 от ППЗСП- за отпускане на социални помощи; - документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда";- експертно решение на ТЕЛК/РЕЛКК (медицински протокол на ЛКК за представяне пред РЕЛК или ТЕЛК), с което да се удостовери намалената работоспособност/възможност за социална адаптация на лицето, за което кандидатстващият полага постоянни грижи. Работодател по дейността "Личен асистент" се явяват структурите на Агенцията за социално подпомагане – дирекциите "Социално подпомагане".
2010-01-04 12:57:51 Кога ще стартира програмата за ЛА която приключи на 25.9.2009г.СЕГА СМЕ НАЧАЛОТО НА 2010Г. Нали така казвахте!!!!!!!!!! Лазарова Програмата стартира месец февруари 2010 г.
2010-01-04 15:58:19 защо поне не ни оствихте на 4 часа ако трябва заради кризата,временно бе хора,само за бизнеса ли се мисли,ами тези нещастни хора???те ли ще ни изкарат от кризата?!така ли ще спасим даржавата?! ха ха ха stefka Това е въпрос към АЗ
2010-01-04 16:14:25 Фамилните детски центрове са добра европейска практика с подкрепа на общините и държавата, противодействаща на социалното изключване на майки и деца от 0 до 5. Дали МТСП ше подкрепи изграждането на такъв център в Пловдив, район "Тракия". Валентин Делов МТСП подкрепя всички социални услуги , които се развиват в общността.Това е един от основите приоритети на министерството.
2010-01-04 16:21:19 Ще продължи ли оперативната програма за Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - Фаза 2? Лицата ползвали първия етап на програмата ще имат ли право да продължат и във фаза2? Р. Додова Програмата стартира от месец февруари 2010 г.
2010-01-04 17:13:24 За какъв срок се изработват протезите на долен крайник и какъв е реда: първо се взима проба но веднага ли пациента влиза в болница с направление или? Камелия Ценова Въпросът Ви е към рубриката Обществено осигуряване
2010-01-04 18:12:58 na 65godini sam sas 25 godini trudov staj na kakva pensiya imam pravo asie kurtinova Въпросът Ви е към рубриката Обществено осигуряване.
Page 1 of 6864

Търсене във въпроси и отговори