Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2010-01-05 15:21:31 Работила съм в чужбина (Испания) и имам натрупан трудов стаж в страната 4 години.Подала съм молба за помощи за безработни над 52 години.Поискаха ми оригинални документи за трудовия стаж от моята държава (България).С представянето на трудовата ми книжка (оригинал) ще ми бъде ли издаден от България искащия от тях документ Е 205.И къде ще си получа оригиналите на трудовата книжка,в коя институция ще бъде пратена тя и ще ми бъде ли върната? Богданка Гургева Уважаема г-жо Гургева, Вие ще имате право на обезщетение за безработица, ако през времето, през което сте работила в Испания сте била осигурявана за риска безработица и отговаряте на условията на испанското законодателство за придобиване на право на това обезщетение. За да установите дали имате право на такова обезщетение следва да се обърнете към съответната компетентна испанска институция, като специално за безработица това са провинциалните дирекции на Националния институт по заетостта. Вероятно Вие сте подала молба за отпускане на някаква вид помощ за безработни, съгласно испанското законодателство. Това означава, че тя ще Ви бъде отпусната, ако отговаряте на условията на испанското законодателство за отпускане на такава помощ. Не става ясно какво общо има Е-формуляр 205, който представлява удостоверение за осигурителни периоди и се използва за потвърждаване на периоди на осигуряване при пенсиониране при условията на Регламент 1408/71. От 1 май 2010 г. той беше изцяло заменен от Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, като уредбата на правоотношенията се запази същата. Ако имате допълнителни въпроси и се нуждаете от разясняване, задайте конкретен въпрос или подайте повече информация.
2010-01-05 20:27:34 Защо не се отнемат лицензите на посредниците за работа в чужбина които нямат регистрирани договори а предлагат посредничиство срещу комисионни Иван Иванов Уважаеми господин Иванов, Моля да се обърнете към Агенцията по заетостта относно лицензите посредниците за работа в чужбина на адрес: www.az.government.bg
2010-01-09 13:27:00 Майка ми работи в Италия, като домашна помощница и и предстои подписване на договор с работодателя.Искат от нея да внася 200 евро на месец за осигуровки на 600 евро заплата.Да не е измама? И ако не е ще се призанаят ли в България тези вноски, когато се пенсионира. И каква ще и бъде пенсията, която ще получава. Ще може ли да си изтегли ДОД, от тук. Галина Димитрова Уважаема г-жо Димитрова, От момента на присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) в отношенията между България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилагаше Регламент 1408/71. От 1 май 2010 г. той беше изцяло заменен от Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, като уредбата на правоотношенията се запази същата. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. За да ползват лицата социални права, включително пенсионни права, следва да посочат на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеят към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имат осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. Бихме искали да поясним, че периодите на осигуряване придобити вследствие на трудова заетост в България или други държави-членки на ЕС ще се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство) и изплаща пенсия, изчислена съгласно съответния/те период/и на осигуряване. Следователно, Вашата майка ще има право на пенсия по италианското законодателство, за периодите, за които е била осигурявана в Италия, и българска пенсия за периодите, за които се е осигурявала в България.
2010-01-12 09:53:59 работил съм в русия от 1991 до 1998 год. и притежавам руска трудова книжка. предстои ми пенсиониране и се интересувам дали ми се признават тези години и каква категория на труд ми се полага стоян панаиотов Уважаеми г-н Панайотов, Договорът между Република България и Руската федерация за социална сигурност, подписан на 27 февруари 2009 г. в Москва е в сила от 20 март 2010 г. Пълният текст на договора беше обнародван в ДВ бр. 20 от 12 март 2010 г. Договорът предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват( например пенсия за изслужено време старост). При определяне на право на обезщетение и пенсия според този Договор се взема предвид осигурителен (трудов) стаж, придобит на територията на една от Договарящите се страни, преди влизането му в сила (вкл. по времето на СССР, ако работата е извършвана на територията на днешна Русия). Ако за посочените периоди- (1991г.- 1998г. сте бил осигуряван в СССР (на територията на сегашна Русия), т.е. социалните Ви осигуровки са били внасяни на основание съветското законодателство, за тези периоди имате право на пенсия сега от руската страна. Периодите Ви на осигуряване в Русия (СССР) и България ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия. Размерът на тази пенсия, която ще бъде отпусната от Руската федерация, ще бъде само за осигурителните периоди, за които сте бил осигуряван в Русия и според това точно какъв период ще потвърди руската страна. Съответно, размерът на пенсията, отпусната от България ще бъде определен на базата на осигурителния стаж, придобит у нас и доказан със съответни документи.
2010-01-12 11:36:32 Лице работило в Русия от 1971 до 1982г., с карта за временно прибиваване на чужденец в България, има руска тр. книжка с 10г. тр. стаж, при назначаване на трудов договор трудовия стаж в Русия може ли да бъде признат за трудов стаж и професионален опит. Мариета Димитрова Уважаема г-жо Димитрова, Между Република България и Руската федерация има сключен договор за социална сигурност, който е в сила от 20 март 2010г. Договорът предвижда взаимно зачитане на осигурителни периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват. Термините- трудов стаж и осигурителен стаж не са еднозначни. Съгласно националното законодателство и по специално чл.351 от Кодекса на труда- трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение за целите на кодекса. За такъв стаж се зачита и работа в ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, но не и в трети страни. Зачитане на периодите на заетост в Руската Федерация като трудов стаж в България, в частност при определяне на допълнително възнаграждение не се уреждат от Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Те няма да бъдат зачетени като трудов стаж, по смисъла на КТ, за целите на ползване на трудови права в България.
2010-01-12 15:00:44 снаха ми е румънска гражданка.имат брак със синът ми.имат дете родено на 21.12.2009. живеят и работят в испания . имат ли право на еднократна помощ за раждане или друг вид помощи.детето ще има българско гражданство. раличка маринова Уважаема г-жо Маринова, Едно лице има право на семейни обезщетения, съгласно Р 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, в съответствие със законодателството на компетентната държава- членка. Коя е компетентна ДЧ, зависи от приложимото законодателство. А основен принцип е, че спрямо едно лице се прилага законодателството на държавата по заетостта. От Вашия въпрос, става ясно, че снаха Ви и Вашия син работят в Испания. За това, хипотетично приемаме, че те са подчинени на испанското законодателство, съгласно правилата за определяне на приложимото право. За целта те следва да се обърнете към съответната компетентна испанска институция. Може да отправите въпрос и към рубриката- семейни помощи за деца.
2010-01-13 16:58:44 подих в кипар иман тъка тръдов стаз 4 месеца а до идването ми в кипар има осигоровки и в балгария имам ли право на маи4инство от кипар и какви докоменти ми трябват маргарита михова Уважаема г-жо Михова, От момента на присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) в отношенията между България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилагаше Регламент 1408/71. От 1 май 2010 г. той беше изцяло заменен от Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, като уредбата на правоотношенията се запази същата. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. За да ползват лицата определени социални права- във вашия случай обезщетение за майчинство следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имате осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. От съществено значение е в Кипър, за месеците Ви на заетост да сте се осигурявала за този риск- в случая майчинство. Следва да подадете искане за отпускане на този вид обезщетение в институцията по място на пребиваване, която е компетентна да предоставя този вид обезщетение. Ако пребивавате в България, Вашето заявление следва да бъде подадено в ТП на НОИ.
2010-01-15 17:17:58 Здравеите Дами и Господа! Казвам се Любомир Костадинов Първанов. Роден съм на 18.08.1946 година. През Август 2010 навършвам 64 години. Живея от 25 години в Германия. Имах възможност да работя в Германия само 2 Години. След като подадох документите за пенсиониране поискани ми от германското осигуряване ми отговориха, че за двете години, които съм работил тук ще бъда осигурен с 35 ЕВРО пенсия, при навършването на 65 години. Що се отнася до трудовият стаж в България около 12 години тук немските пенсионни служби ми отговориха да си потърся правата единствено в България и отказаха да консолидират това с нашето НОИ, като писмено ме насочиха да потърся правата си сам в България. Въпросите към вас са следните: 1. Имам ли право да подам незабавно документи за пенсиониране? 2. Какви документи са необходими да представя? 3. Къде трябва да бъдат подадени документите, и може ли упълномощено лице да стори това? 4. Има ли оргинални Образци за попълване на документите, и ако е така къде да ги потърся? В очакване на един по-бърз отговор от ваша страна оставам с наи-сърдечни чуства към вас. Любомир Костадинов Кърванов, 15.Януари 2010 г. Lubomir Kostadinov Pwrvanov Уважаеми господин Първанов, От момента на присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) в отношенията между България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилагаше Регламент 1408/71. От 1 май 2010 г. той беше изцяло заменен от Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, като уредбата на правоотношенията се запази същата. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. За да ползват лицата социални права, включително пенсионни права, следва да посочат на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеят към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имат осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. Бихме искали да поясним, че периодите на осигуряване придобити вследствие на трудова заетост в България или други държави-членки на ЕС ще се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство) и изплаща пенсия, изчислена съгласно съответния/те период/и на осигуряване. Конкретно във Вашия случай, за вноските, които сте внасял на основание германското законодателство, Вие ще имате право на пенсия за тези периоди. Към настоящия момент, право на пенсия по българското законодателство за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 63 години за мъжете и 60 години за жените, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 100 за мъжете и 94 за жените. В случай, че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък, право на пенсия се придобива при 15 години осигурителен стаж, от които 12 години действителен стаж и навършване на 65-годишна възраст за мъжете и жените. Това означава, че две годишния Ви период на осигуряване в Германия ще бъде сумиран към българския Ви стаж. Подразбираме, че към този момент живеете в Германия, следователно ако изпълнявате изисквания за пенсиониране по германското законодателство, Вие ще може да подадете молба за пенсиониране при условията на Р 883/2004 като посочите на германската компетентна институция, че имате осигурителни периоди и в България. Документите, които следва да представите, удостоверяващи Вашия българския стаж са по българското законодателство. За това може да зададете въпрос в рубриката Обществено осигуряване. След като подадете Вашите документи в германската институция, те ще бъдат изпратени по служебен път в НОИ. Съгласно разпоредбите на новите регламенти, а именно - Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, обменът на информация между институциите ще се осъществява само по електронен път. Когато изпълните изискванията за придобиване право на пенсия съгласно българското законодателство, ще Ви бъде отпусната пенсия от България. Следва да имате предвид, че МТСП разкри Служба по трудови и социални въпроси в Берлин. Във връзка с Вашия въпрос може да се обръщате и към ръководителя на СТСВ г-жа Троева в Берлин на следните координати: Dr. med. Tinka Troeva, Botschaftsrätin für Arbeits- und Sozialangelegenheiten Botschaft der Republik Bulgarien Mauerstr. 11, 10117 Berlin Tel.: +49 30 206 74 939 Fax: +49 30 206 74 947 E-Mail: lsocial@botschaft-bulgarien.de Web: www.botschaft-bulgarien.de
2010-01-17 22:23:16 Здравейте, интересувам се в кои страни от Европейския съюз мога като български гражданин да работя легално? Интересувам се повече от немско и англо говорящи страни, работа в сферата на туризма? Благодаря Ви предварително! Ако може ми отговорете на имейла: eftim_4o@abv.bg Петър Тонев Уважаеми господин Тонев, подробен отговор имате на и-мейл адреса, който сте посочил.
2010-01-22 00:18:01 Къде гражданите могат да научат в детайли информация за достъпа на нас като българи до трудовите пазари на ЕС-страните:актуалното състояние ктм днешна дата ,къде е свободен достъпа,къде е частичен ,къде закрит?? Никъде в офиц.бълг.източници не намираме тази важна инфо-нито на сайта на АЗ,нито тук.Очаквам отговор!Мерси! Doc. d-r Miko Ivanov Уважаеми господин Иванов, Българските граждани могат да работят в държавите-членки на ЕС като сами си намерят работодател там, като ползват посреднически услуги на службите по заетостта, на мрежата EURES или на физически и юридически лица (така наречените посредници), които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство и законодателството на съответната държава. Порталът на EURES съдържа всички работни места, които са публикувани от службите по заетост в държавите-членки на ЕС. Допълнително той предоставя информация за условията на труд, възможностите за търсене на работа и трудовите пазари на различните държави. Информация можете да получите на адресите www.eures.europa.eu; www.az.government.bg
Page 1 of 77

Търсене във въпроси и отговори