Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2010-10-20 22:32:43 След връщане от отпуск за отгл.на дете до 2г. имам отработени 2 дни и след това пускам платен г.отпуск.Базата за изчисляването му е от преди излизане в майчинство.Трябва ли работодателя да ми индексира заплатата, и отпуската спрямо тази на колегите и възможно ли е да се възползвам от разпоредбите на чл.13и14 от Закона за закрила от дискриминация, чл.21 от НСОРЗ, така че отпуска да се изплати на реална актуализинара РЗ? Валя Попова Уважаема г-жо Попова, Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата длъжност или друга равностойна на нея и да се възползва от всяко подобряване на условията на труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за защита от дискриминация след завръщане от отпуск в случаите по чл. 13, ал. 3, при наличие на индексиране на заплатите на работниците и служителите, трудовото възнаграждение на лицето, ползвало отпуска, се индексира със съответния на останалите работници и служители процент. От горното е видно, че задължението за работодателя да индексира заплатата на майката със съответния на останалите работници и служители процент, възниква веднага след завръщането й от отпуск. Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя, от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. Посочената разпоредба се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, ползва платен годишен отпуск. Смисълът на разпоредбата е да “компенсира” работниците и служителите, които поради факта на ползване на платен годишен отпуск не получават увеличената си работна заплата, която биха получили ако не ползваха отпуск. С оглед на това, когато базата за изчисляване на възнаграждението за времето на платен годишен отпуск е месец, предхождащ ползването на отпуска (в конкретния случай това е месец преди излизането в отпуск по майчинство), а работната заплата е увеличена в месец (в конкретния случай това е месецът, в който майката се връща на работа и има отработени 2 дни), който не е база за изчисляване и през който се ползва платен годишен отпуск, то се заплаща добавка. В конкретния случай, базата за изчисляване на възнаграждението по чл. 177 от КТ на служителка, която започва да ползва платен годишен отпуск след като е отработила 2 дни при завръщането си на работа след отпуск по майчинство, е предхождащ месец, през който има най-малко 10 отработени дни (т.е. месец преди излизането в отпуск по майчинство). Тъй като съгласно чл. 14, ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация работодателят е длъжен да индексира, т.е. да увеличи работната заплата на майка, след завръщането й от отпуск по майчинство, то увеличението не се е отразило в базата за изчисляване на възнаграждението по чл. 177 от КТ. Посочената хипотеза (независимо дали индексирането/увеличението е въз основа на заповед на работодателя по чл. 118, ал. 3 от КТ или на допълнително споразумение по чл. 119 от КТ) отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 2 НСОРЗ, т.е. съществува правно основание за заплащане на добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. ЛТ/
2010-10-21 08:10:29 каква е категорията труд на шофьорите на линеика в гр.Белене за периода 01.10 1981 до08.10 1981 г. aaaaaaaaaa Тъй като става въпрос за категоризиране на труда при пенсиониране, следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. ЕКБ
2010-10-21 08:29:50 каква е категорията труд на шофьорите на линейка от 1971 г. до 1981г. в Белене ььььь Тъй като става въпрос за категоризиране на труда при пенсиониране, следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. ЕКБ
2010-10-21 09:46:28 Храна по Наредба 11 може ли да се дава във вид на ваучери за храна. Радостин Павлов Уважаеми господин Павлов, Вашият въпрос следва да поставите в рубриката "Безопасност и здраве при работа". ЕКБ
2010-10-21 10:15:25 трябва ли да се пререгистрирва след няколко години училищно настоятелство ако няма промяна в състава на управителния съвет или само на общо събрание се преизбира стария? стела пеева Уважаема госпожа Пеева, Въпросът не е от компетентността на Министерството на труда и социалната политика. ЕКБ
2010-10-21 11:14:42 Имам служителка, която в момента е с два трудови договора.По единият е в неплатен отпуск, но той е по чл.67,ал.1,т.1 от КТ-учител.Другият договор е по чл.259,ал.3-КТ,като в момента работи по него-пом.-директор.Искам да прекратя единия договор,като тя остане на постоянно място като пом.-директор.Може ли това да бъде вторият с доп.спораз.на първи? Р.Атанасова Съгласно чл. 259, ал.1-3 от Кодекса на труда когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От правата по предходната алинея не може да се ползува работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъствуващия. Заместването по ал. 1 се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването. Както е видно, трудов договор по чл. 259 се сключва за заместване на отсъстващ работник или служител. В случай, че длъжността е свободна, такъв трудов договор не може да се сключи. Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (длъжност, работно време,срок, трудово възнаграждение, и др.). Няма пречка с допълнително споразумение, подписано от двете страни, лицето де премине на друга длъжност. МВ/
2010-10-21 11:21:14 Здравейте, по време на неплатен отпуск по чл.160 ал.1 КТ в размер по-голям от 30 раб.дни, начислява ли се платен отпуск на служителя за периода, който не се зачита за трудов стаж. Нина Костова Според разпоредбата на чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работника или служителя, се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Предвид на това, за периода на ползвания неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж, се полага и платен отпуск. КС
2010-10-21 12:30:55 При сключване на Договор за управление и контрол, може ли да се вмъкне клауза, която дава право на платен отпуск, и при прекратяването на Договора, неползваният отпуск да се изплати като обезщетение?Подобно искам да попитам и за обезщетение при пенсиониране в размер на 2 заплати при скл.Договор за управление и контрол? Благодаря! Й. ИВАНОВА Уважаема г-жо Иванова, Договорът за възлагане на управление и контрол не е трудов, а граждански по своя характер. Съгласно чл. 9 от Закона за задълженията и договорите страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. С оглед на горното, правата и задълженията на страните по договор за възлагане на управление и контрол се уреждат в сключения договор, като изразяваме становище, че няма пречка при постигането на съгласие да се уговаря ползването на различни права, както и задължението за изплащане на обезщетения. ЛТ/
2010-10-21 14:13:47 Освободена съм от работа като единствен счетоводител по чл.326 и чл.328,ал.1,т.2 от КТ.Фирмата продължава да се обслужва от счетоводна кантора срещу заплащане по договор.Въпросът ми е законно ли е това и какво е правното основание и давностния срок,за да си защитя правата. Валерия Богословова Съгласно чл. 328, ал. 1, т.2 от КТ, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата. “Съкращаване на щата” означава намаляване, премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите. Решението за съкращаване на щата се взема от работодателя (от съответния компетентен да взема такова решение орган). Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от прекратяването. Разпоредбата на чл. 359 предвижда, че производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела. Възнаграждение се плаща само на адвокат по договаряне, ако наемете такъв. МВ/
2010-10-21 14:26:31 Уважаеми господин Мирославов, В отговора Ви на въпроса зададен от Десислава Стоянова на 15.10.2010 г. не става ясно ще се обезщети ли по чл.224 от КТ в пълен размер неизползвания платен годишен отпуск за 2010 г. в случая, че няма да бъде поискан и ползван през 2010 г. при прекратяване на трудовото й правоотношение през 2011 г.? Денница Русева Тъй като законовите разпоредби, че платеният годишен отпуск се разрешава и ползва до края на календарната година, за която се полага, са категорични, не би могло да се приеме, че за непоискания и неползван платен годишен отпуск през 2010г. при прекратяване на трудовото правоотношение през 2011г. се дължи обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда в редакцията му до 31.12.2011г. КС
Page 349 of 6864

Търсене във въпроси и отговори