Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2011-02-21 09:52:58 Допустимо ли е длъжностните характеристики, правилник за вътрешния трудов ред и други документи, свързани с трудови правоотношения да бъдат на английски език, ако всички служители във фирмата знаят езика писмено и говоримо и това е едно от изискванията за заемане на длъжността? Имали задължение определени (или всички) документи да бъдат на майчиния език - български? Деяна Илиева Уважаема госпожа Илиева, Всички вътрешно нормативни документи в предприятието трябва да бъдат на български език. Ако считате, че Вашият работодателя нарушава трудовото законодателство можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието. СС
2011-02-21 10:10:37 Здравейте, моля за Вашето компетентно мнение, какъв договор е подходящ да се сключи за изпълняване на длъжността домоуправител или касиер на Ет. Собственост. Георги Петров Въпросът Ви не е от компетентността на МТСП.
2011-02-21 11:02:56 Освен болничен лист за трудоустрояване какви документи още са необходими да предостави работник/служител пред работодателя за прекратяване на трудов договор по чл.327 ал.1 т.1 от КТ ? А.Б. Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Съгласно тази разпоредба работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Прекратяването на трудовия договор на това основание е допустимо при невъзможност да се изпълнява работата поради заболяване и наличие на предписание на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа, но работодателят не осигури такава. ЛТ/
2011-02-21 11:34:44 В правилник за работната заплата на служителите на фирмата е регламентирано как и кога се начислява клас прослужено време, необходимо ли е след всяка промяна(т.е всяка година) да се изготвя допълнително споразумение за всеки служител? Благодаря! Невена Пенева Когато се променят някои от елементите на трудовия договор, регламентирани в чл. 66 от Кодекса на труда /КТ/, каквито са и основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане /чл. 66, ал. 1, т. 7/, е необходимо това да се извърши с допълнително споразумение. Разпоредбата на чл. 119 КТ предвижда, че трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. КС
2011-02-21 11:41:47 От декември 2010 до сега21.02.2011 съм в болнични,поради тежка бременност.Може ли да ми кажете имам ли право на отпуска за 2011 таи като няма да ми стигнат 10 дни преди тези 45 преди раждането. Петя Стоянова Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Според § 3з от Преходните разпоредби на КТ, обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 173, ал. 1 до 31 март 2011 г. Няма пречка в началото на годината да ползвате платения си годишен отпуск или част от него. МВ/
2011-02-21 11:47:13 Имам трудов стаж в приватизирания Гранд-хотел София /сега Радисън/ от къде трябва да ми се издаде УП 2 Мария Иванова В случай, че трудовите правоотношения на работниците и служителите са били уредени по чл. 123 от КТ, т. е не са били прекратени, УП 2 и УП 3 следва да Ви издаде новия собственик. Съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване при прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят (работодателят) е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението или в 14-дневен срок от искането на осигуряваното лице или негов представител. Според § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /изм. ДВ. бр. 68 от 2006г./ всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в двугодишен срок, считано от 1 юли 2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняване. От разпоредбата на § 7, ал. 1 следва, че ако разплащателните ведомости на закритото предприятие са се съхранявали от юридическо или физическо лице, държавно учреждение, община или кметство, то те следва да бъдат предадени в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в срок до 1 юли 2007г. Следва да имате предвид, че съществува възможност архивите на закритото предприятие, което няма правоприемник, да са били предадени в съответното териториално поделение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. Организацията и дейността на Държавния архивен фонд по събирането, регистрирането, обработването, съхраняването /вкл. сроковете/ и използването на архивните документи са регламентирани със Закона за държавния архивен фонд и правилника за прилагането му. С оглед на гореизложеното, ако трудовите правоотношения не са били уредени по чл. 123 от КТ, т. е налице е закриване, Ви съветваме да се обърнете за информация по поставения въпрос към териториалното поделение на Главно управление на архивите. МВ/
2011-02-21 13:03:21 В момента съм в отпуск по майчинство до септември 2011г.Работя на срочен трудов договор, а съм висококвалифицирана.В училището, в което работя са назначени нови учители с по-ниска квалификация и стаж на безсрочни договори. Ако договорът ми не бъде продължен ще имам ли право да си потърся правата? Петрова В разпоредбата на чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок. При прекратяване на срочен трудов договор, предварителната закрила при уволнение /вкл. и на майки с деца до 3 години/, предвидена в чл. 333 КТ, не намира приложение. КС
2011-02-21 13:04:08 Работя в училище и трябва да назнача учител-лектор по заместване. Мога ли да сключа ГД за хоноруване на преподавателски часове, или трябва задължително да бъде трудов договор? Красимира Ангелова Уважаема госпожа Ангелова, Съгласно чл.1, ал.2 от Кодекса на труда отношенията по предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. СС
2011-02-21 13:15:48 Прехвърлиха ни по чл.123 ал1т7 във връзка с чл.119 КТ ,но втория работодател ни съкрати по чл.328 ал.1 т 2 КТ,сега първият работодател си взема служителителите по чл.123а ал.4.Проблема е,че спечелихме делата с/у втория работодател,който съкрати длъжностите ни ,но как ще се върнем при първия?Моля,посочете начина или чл.от закона.Иначе става"параграф Дима Георгиева Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и е възстановен на заеманата преди уволнението работа е задължително за изпълнение от работодателя. Длъжностно лице, което не изпълни влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, носи наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс. В случай, че заповедта за прекратяване на трудовия договор бъде отменена с влязло в сила съдебно решение, длъжността следва да бъде възстановена по щатното разписание и лицето - възстановено на тази длъжност. При възстановяване на работа на незаконно уволнен служител от съда, се счита, че трудовото правоотношение не е било прекратявано, поради което съответното длъжностно лице следва да отбележи в трудовата книжка на лицето отмяната на уволнението въз основа на влязлото в сила решение на съда (чл. 346, ал. 1 КТ) като се има предвид времето от датата на уволнението до възстановяването му на работа при зачитане на трудовия му стаж. МВ/
2011-02-21 13:22:22 Имам неизпозван платен отпуск от 2009 г. (10 дни) , 2010 г. (20 дни) и 2011 г. (20 дни). Длъжна ли съм в графика за тази година да включа ВСИЧКИТЕ 50 дни или имам право тези от 2009 г. да оставя за 2012 г., тъй като те нямат давност и така не биха ми се натрупали близо 3 месеца отпуск за 2011-а. Желанието ми е да е разпределя поравно 50-те дни. Илияна Димитрова Уважаема госпожа Димитрова, С решение № 12 от 11.11.2010 г. на Конституционния съд по к. д. № 15/2010 г., (обн. "Държавен вестник", бр. 91 от 2010 г., в сила от ) разпоредбата на § 3е от преходните разпоредби на Кодекса на труда ( КТ) е обявена за противоконституционна, поради това отпадна изискването отпуските до 01.01.2010 г. да се ползват до края на 2011 г. Тези отпуски могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение с този работодател,съответно да се изплати обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор. СС
Page 510 of 6864

Търсене във въпроси и отговори