Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2010-03-16 18:38:39 Отговора ви не ме задоволява.Явно работещите по ЗМВР не сме граждани на РБългария и за нас законоустановените норми на трудовото право не се отнасят.Въпроса ми бе породен от това , че текстовете към, които ме препращате отново дават възможност да продължава практиката по конкретен материалноправен въпрос, свързан с прилагане на една и съща правна норма към еднаква фактическа ситуация, но на различни субекти да бъдат прилагани "двойни стандарти" и едни и същи подзаконови нормативни актове да създават различни правни последици по своята същност на различните адресати на тези норми. Различното тълкуване и прилагане по места е факт и се надявах от вас да получа отговор , като от институция , а не като от работодтел или както в нашия случаи от опълномощените да го представляват лица.Ще изпратя до вас същия въпрос по надлежния ред с приложено тълкуване от адвокат за становище от ваша страна, след което ще търся стааановището на институциите имащи отношение в рмките на ЕС. Цветан Михааайлов NULL
2010-03-16 22:12:20 ...с ТЕЛК съм втора група 75%...от няколко месеца съм без работа...мога ли да изтегля и какъв процент от допълнителното пенсионно осигуряване...желая отговор на имейл - kalikali1963@abv.bg БЛАГОДАРЯ Циклама Партовска Уважаема госпожа Партовска, Съгласно чл. 120б, ал. 1 и 2 от Кодекса за социалното осигуряване, държавата осъществява ефективно регулиране и контрол върху дейността на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване с цел защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите. Надзорът върху дейността на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор, където следва да поставите Вашия въпрос. ЕКБ
2010-03-16 22:48:54 ако обема на работа в едно предприятие спадне и предстои съкращение на една от две касиерски позиции, сходни по име и с едно НПК, но едната е чисто касиерска, а втората -касиер счетоводител,правилно ли е да се запази по универсалната-касиер- счетоводната и дали може ли да е основание за съда сходноста на името и НПК.Има ли такъв член в КТ олга драганова Уважаема г-жо Драганова, Съгласно чл. 329 КТ при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. От цитираната разпоредба е видно, че Кодексът на труда предвижда правото на работодателя, когато прекратява трудово/трудови правоотношения на предвидените в разпоредбата основания, да се прилага разпоредбата на чл. 329 относно подбора. Законоустановените критерии за подбор са по-високата квалификация и по-добрата работа. Подборът е право на работодателя, но има случаи, в които то се превръща в задължение. Това са случаите, при които се налага освобождаване само на част от всички работници и служители, които заемат една и съща длъжност. Тогава работодателят следва да извърши подбор, за да прецени кой/кои работници или служители от заемащите една и съща длъжност да освободи и кой/кои да останат на работа, поради това, че имат по-висока квалификация и работят по-добре. Когато подборът е право на работодателя, той уволнява (прекратява трудовото правоотношение) на работник или служител, чиято длъжност не се съкращава, а оставя на работа работника/служителя, който заема съкратената длъжност. Упражняването на това право се извършва по преценка на работодателя. Той не е длъжен да го упражни, но ако в интерес на производството или службата работодателят упражни правото си на подбор той може да уволни работник или служител, чиято длъжност не се съкращава, а лицето, което заема съкратената длъжност остава на работа на другата длъжност. От конкретното запитване е видно, че работодателят иска да “запази една от две касиерски позиции”, т.е. във всички случаи намерението е единият трудов договор да бъде прекратен. В случая, тъй като от двете бройки остава една, по отношение на правните последици (прекратяване на единия трудов договор и запазване на другия), считаме, че няма значение дали работодателят е приложил разпоредбата на чл. 329 от КТ, като е извършил подбора като задължение или като право. Уведомяваме Ви, че становищата, които изразява МТСП не са задължителни за съда, който е оправомощен да преценява законосъобразността на уволнение по повод на конкретен трудов спор. ЛТ/
2010-03-17 09:01:16 Синът ми е роден на 21.09.07г. През август 2009 прекратих платеното майчинство и отработих 10 дни. От 01.09.09 ползвам без прекъсване платен отпуск за 07 и 08г. до 24.02.10г.,а до 28.04.10 и за 2009. Полага ли ми се платен отпуск за периода1.09.09-28.04.10г. и в какъв размер? Даниела Иванова- начален учител Съгласно чл. 352, т.2 и 3 от КТ, за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в случаите при ползуваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им. Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. За времето, което се зачита за трудов стаж лицето има право на платен годишен отпуск, пропорционално на зачетения трудов стаж. МВ/
2010-03-17 09:14:58 Здравейте, моля ви за отговор на въпроса ми от 16 март. Ако не можете да ми дадете такъв, моля поне да ме насочите към кого да се обърна. Стойнова За информация по поставените въпроси се обърнете към Дирекция „Европейска интеграция и международни договори” в Националния осигурителен институт. ПМ/
2010-03-17 10:54:55 imali nqkade prevedeni detski i kade Bilyana На поставения въпрос отговаряме: Вашият въпрос следва да поставите пред Агенция за социалното подпомагане. ЕКБ
2010-03-17 11:37:00 Работник е ползвал през 2009г. на няколко пъти платен годишен отпуск.При последното ползване погрешно са му разрешени и е ползвал 3 дни повече от полагащия му се отпуск за годината. Може ли тези 3 дни да се приспаднат от отпуска за 2010г? К.Колев Съгласно чл.155, ал.4 от КТ, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Мнението ни е, че по-малък размер от предвидения в разпоредбата не може да се определи, независимо, че лицето в предходната година е ползвал не по своя вина по-висок размер.МВ/
2010-03-17 12:23:05 нужно ли е да се подава уп-3 или от 2010 ной ще установява сам стажа по чл.38 и 39 за увеличението тодорка петрова От запитването не става ясно кое увеличение Ви интересува, но ако става въпрос за увеличаване размера на пенсията Ви, следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. ПМ/
2010-03-17 16:46:40 Във фирмата ни организират фирмени обучения минимум веднъж месечно, понякога всяка седмица. Обученията се провеждат в извънработно време и са задължителни. Не се компенсират финансово. Понякога, но не на всички служители, като извънредни часове. Имат ли право на това? Мариана Иванова Разпоредбата на чл. 228а КТ/нов.ДВ.бр. 108 от 2008г./ регламентира задълженията на работодателя за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите, а чл. 228б от КТ /нов.ДВ.бр. 108 от 2008г./ определя, че работникът/служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа. Ако считате, че работодателят нарушава трудовото законодателство, можете да сигнализирате съответната инспекция по труда.МВ/
2010-03-17 22:06:55 Работя на пост. тр. дог. Р-телят ми иска да ме премести в др. клон и на др. длъжност с по-ниско ниво от досегашната, на която съм работила дълги години в същото друж. Предлага ми доп. спораз. по чл.70 от КТ в негова полза с 6 м. изпит. срок. Има ли право да ме поставя на изпит. срок, за по ниска длъж., която вече съм заемала? Силвия Тодорова Съгласно чл.70, ал.1 от КТ, окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. В чл.70, ал.5 от КТ е предвидено, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. С оглед на горната разпоредба мнението ни е, че за по-ниската длъжност, на която вече сте работила, срок за изпитване не следва да се включва в допълнителното споразумение. МВ/
Page 96 of 6864

Търсене във въпроси и отговори