Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2010-01-04 10:22:35 1. В Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. не е посочено дали отменя НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана , обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.07.1996. Това означава ли, че и двете Наредби са актуални? д-р Дорина Манахилова Уважаема госпожо Манахилова , Наредба № 3 от 14 май 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ. бр.44 от 1996г.) е отменена с Наредба на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, обнародвана в бр.1 на ДВ от 2010 г. Наредбата за отменяне на Наредба № 3 е в сила от 01.01.2010 г.
2010-01-04 13:39:52 Желая да получа точен отговор на въпроса: Каква е периодиката на измерване на: - микроклимат /темп., влажност, течения/; -осветеност; - шум; - импеданс; - заземление; - мълнезащита. Нямаме стойности над допустимите, според старите измервания. Прочела съм всички нормативни документи, но от никъде не получавам точен отговор. Ваня Минкова Уважаема госпожо Минкова, Наблюденията и измерванията на параметрите на работната среда и на специфични показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места, включително на факторите, които Вие посочвате, се провеждат във връзка с оценката на риска за безопасността и здравето на работещите. Съгласно чл. 10, ал.1, т.6 на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), данните от измерванията на факторите на работната среда могат да бъдат един от източниците на информация за оценяване на риска. Оценката на риска се преразглежда, когато: 1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.; 2. след настъпили промени в нормативната уредба; 3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи; 4. има условия оценката да бъде подобрена; 5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни; 6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане (чл. 11 от Наредба №5). Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя, в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове. От тук произтича и различната периодика на измерванията на показателите на работната среда. Периодика на измерванията трябва да се определи основно на база оценката на риска.
2010-01-04 14:06:55 ot yuni mesec bqh v bolni4ni 180 dni qvih se na telk 80%s1m no ot 20 godini jiveq v jili6te na predpriqtieto kadeto rabotq v momenta gi prodadoha no az nemojah da teglq kredit 6toto bqh v bolni4ni imat li pravo dame mahnat beyzat selim Уважаеми господин Селим, Въпросът Ви е неясно зададен и не можем да Ви дадем еднозначен отговор.
2010-01-05 14:16:21 Във връзка с новата Наредба за обученията и инструктажите в чл.14 ал.2 се посочва, че той се провежда веднъж на три месеца за дейностите, посочени в чл.15 ал.1, който се отнася за ежедневния инструктаж. Практически не е приемливо, след като провеждаш всеки ден инструктаж,на три месеца да провеждаш и периодичен. Това грешка в текста ли е или се смята, че периодично трябва да се прави по разширен ежедневен инструктаж. Цветан Комбев Уважаеми господин Комбев , С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), са регламентирани следните видове инструктажи: начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден. Всеки от посочените инструктажи има различно съдържание, обхват и цели. В този смисъл не би могъл ежедневният инструктаж за безопасност и здраве при работа да замени периодичния. Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа и тематиката му следва да се съобрази с настъпилите през периода промени в правилата и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. При ежедневния инструктаж работещите се инструктират за безопасно изпълнение на конкретната работа на конкретното работно място за деня. Тъй като посочените в чл. 15 ал. 2 дейности са с висок производствен риск и променлив характер на работата, периодичният инструктаж на заетите в тях е предвиден да бъде с по-кратък период от 3 месеца, в сравнение с останалите икономически дейности, за които периодът е 1 година.
2010-01-07 19:31:00 Предприятието ни има 5 регионални бази в страната.Всяка от тях има подчинена по една база. Личният състав на базите е от 7 до 12 човека. Имаме изграден КУТв предприятието с по 1 представител на базите / регионална и подчинена общо/ избран на общо събрание. Необходимо ли е да изграждаме ГУТ в отделните бази. Светослав Тодоров Уважаеми господин Тодоров, Съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) ЗЗБУТ, в търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд в състав не повече от 10 души. Тъй като очевидно отговаряте на това условие, вие вече сте създали комитет по условия на труд. Разпоредбата на чл. 28., ал.1 от ЗЗБУТ изисква групи по условия на труд да се създават както в предприятията с персонал от 5 до 50 работещи, така и в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с над 50 души персонал. Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа – няма пречка това да е същият представител, който е излъчен за КУТ на централно ниво. В допълнение, ал. 6 от същия член дава възможност в дружествата, предприятията и организациите с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена. Следователно, право и компетентност на работодателя е да създаде необходимата организация в предприятието, в т.ч. изграждане на ГУТ или КУТ на регионално ниво, във връзка с необходимостта от активно участие и консултации с работещите по въпросите на безопасността и здравето при работа.
2010-01-08 11:52:54 Здравейте!Интересува ме по чл.14ал2 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 год. периодичността за провеждане на периодичния инструктаж веднъж на 1 година за всички отрасли ли е ,без опоменатите в чл15. ал.1 които са на 3 месеца и ежедневно. К.Таушанова Уважаема госпожо Таушанова, Новата Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) предвижда по-продължителен интервал от време, на който да се провежда периодичния инструктаж, в сравнение с досегашния по отменената Наредба №3 от 1996 г. Периодичен инструктаж се провежда не по-рядко от един път годишно за всички работещи, с изключение на посочените в чл. 15, ал. 1, за които периодът е 3 месеца, освен ако в други нормативни актове не са регламентирани по-малки периоди (чл. 14, ал.2 от Наредбата).
2010-01-08 12:50:49 Защо медицинските сестри работещи в детски ясли нямат право на намален работен ден както учителите в детска градина след като условията на труд са сходни :шум,работисе с деца и др. Христина Николова Уважаема госпожо Николова, Съгласно Кодекса на труда, нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа (чл. 136, ал.3). Организацията на работното време за учителите в детските градини се извършва при спазване на изискванията на Кодекса на труди и на Наредба № 3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и ред за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, съгласто която на педагогическия персонал в детските градини се възлага не по-малко от минималните задължителни норми за преподавателска работа- 30 часа седмично, определени в Приложение №1 на Наредбата. Тези норми не могат да бъдат приложени относно медицинските сестри, тъй като те не са част от педагогическия персонал.
2010-01-08 16:36:19 Във връзка с НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102/2009 г.) моля да ми отговорите какъв е начина за регистритане на инструктажите на работниците. В смисъл старите книги за инструктаж ли да се ползват или какво трябва да направим. Благодаря предварително и очаквам Вашият отговор Г.Ц Уважаеми/а господине/госпожо, Книгите за инструктаж по безопасност и здраве при работа трябва да отговарят на изискванията на Приложения № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
2010-01-09 21:34:11 Как да организира инструктажите си фирма с 2-3 или 4 лица например един самоосигуряващ и двама на трудов договор.Кой кого ще обучава кой кого ще инструктира..Ако самоосигуряващия се отсъства от града а единия работник например е в отпуск другия- третия кой ще го инструктира при положение че дейността ни изисква ежедневни инстр.Мола за ТОЧЕН отг. В.А Уважаеми/а господине/госпожо, Тъй като въпросът Ви е зададен неточно, но се посочва, че дейността Ви изисква ежедневен инструктаж, може да се предположи, че попада в обхвата от изискванията на чл. 15, ал. 3 на от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). В този случай ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя. Лицата и организациите, които имат право да провеждат обученията по безопасност и здраве при работа, са посочени в чл. 8 от Наредбата. Работодателят има право да избере обучаващото лице/организация, съобразно вида на обучението и спецификата на извършваната работа, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска.
2010-01-09 21:40:22 Собственик съм на ЕООД.Осигурявам 3 ма работника.Мога ли аз да се осигурявам на 4 часа тъй като прага ми идва много висок.И без това аз на колкото и да се осигурявам пак ще продължавам да си работя по 15-16 часа на ден защото в противен случай не мога да оцелея./8часа съм на равно с подчинените си а останалото ми е работа като управител,документаци самоосигуряващ. Уважаеми господине, Въпросите относно осигурителните прагове по държавното общественото осигуряване не са от компетенциите на рубриката „Безопасност и здраве при работа”. За информация можете да се обърнете към рубриката „Обществено осигуряване” на сайта на Министерството на труда и социалната политика.
Page 1 of 6864

Търсене във въпроси и отговори