Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2011-09-17 13:25:06 Въпросът ми е във връзка с командировките в ЕС над 1 м , КСО чл.6а и: "че възнагражденията на командированите работници не могат да бъдат по-ниски от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава. " Какви са те ? - ( мин.ставки) и къде мога да се запозная с тях.НАП ми отказаха (грубо) информация.. Благодаря Мила Петкова По отношение на размера на минималните ставки на заплащане в приемащата държава, следва да се обърнете към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, като компетентна да предоставя тази информация за България по смисъла на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.
2011-10-19 16:30:38 Подготвя ли се споразумение между България и Канада за признаване на трудовия стаж, положен в двете страни на излизащите в пенсия? Асен Иванов Предстои подписване на спогодба за социална сигурност между Република България и Канада, като се очаква тя да влезе в сила през 2013г.
2011-10-21 13:00:11 Коя институция в РБългария издава документ за признаване, съгласно българското законодателство, на осигурителен стаж от страна членка на ЕС? И какъв следва да бъде този документ? Петя Георгиева Въпросите, свързани с ползването на социални права, произтичащи от пребиваване и заетост в друга държава-членка на ЕС, се уреждат от Регламенти № 883/2004 и № 987/09. За удостоверяване на факти, необходими за ползване на права по тези регламенти се издават структурирани електронни документи (СЕД) и Преносими документи (ПД) от компетентните институции за социална сигурност. Те замениха Е-формулярите, издавани на основание на отменените Р1408/71 и Р574/72. В България тези документи се издават от НОИ, НАП, НЗОК и АСП в зависимост от сферата на социалната сигурност. СЕД-овете се разменят само между институциите на държавите-членки, те не се попълват, пренасят и удостоверяват от частни лица. При поискване от Ваша страна компетентната институция може да предостави нужната Ви информация във формата на преносим документ, с който да удостоверите, че притежавате определено право. Дори и да не се снабдите с подобен документ институциите ще обменят нужната им информация по служебен път, но това може да доведе до известно забавяне на решението по конкретното ваше искане.
2011-10-24 11:53:45 Въпросът ми е във връзка с командировките в ЕС над 1 м , КСО чл.6а и: "че възнагражденията на командированите работници не могат да бъдат по-ниски от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава. " Какви са те ? - ( мин.ставки) и къде мога да се запозная с тях.НАП ми отказаха (грубо) информация.. Благодаря за 3-ти път. Мила Петкова Въпросът е от компетентността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Тя е централното звено за връзка по отношение прилагане на Директива 96/71/ЕО, в която е предвидено, че на работниците, които са командировани в рамките на предоставянето на услуги, трябва да се осигури заплащане, не по–малко от това, което се полага на работниците в приемащата държава. Сайтът на агенцията е: http://www.gli.government.bg/
2011-10-24 14:33:12 кога ще бъдат подписани договорите за министерството на енергетиката по прог старт на кариерата 2011г. Моля желая бърз отговор Любка иванова Уважаема госпожо Иванова, Въпросът Ви не е от компетентността отдел "Европейско и международно социално право". Сайтът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е: http://www.mi.government.bg/bg
2011-10-31 18:53:51 Чуждестранно физическо лице с постоянно местоживеене във Виена е съдружник с 95% дял в регистрирано СД в България. В регистрацията на фирмата това лице е вписано като управляващ. Същото се осигурява 100 % в Австрия. Длъжен ли е този управляващ да внася социални и здравни осигуровки в България? Трябва ли да сключи ДУК с другия съдружник? Благодаря! Силвия Гуцева Въпросите, свързани с ползването на социални права, произтичащи от пребиваване или заетост в друга държава-членка на ЕС, се уреждат от Регламенти № 883/2004 и № 987/09. Пълният текст на регламентите можете да намерите на адрес:http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm Един от основните принципи установени в Р883 е, че във всеки един момент лицата, попадащи в обхвата на този регламент, са подчинени на законодателството само на една държава-членка на ЕС, като спрямо лице, осъществяващо дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава-членка се прилага законо- дателството на тази държава-членка. За по-подробна информация относно определяне на приложимото законодателство се обърнете към Национална агенция за приходите.
2011-11-06 19:22:29 Живея и работя в Кипър.Прибирайки се в България мога ли да си прехвърля социалните осигуровки от Кипър в България ,за да използвам натрупания стаж ? Пламена Арабаджиева Въпросите, свързани с ползването на социални права, произтичащи от пребиваване и заетост в друга държава-членка на ЕС, се уреждат от Регламенти № 883/2004 и № 987/09. За да ползват социалните си права и да получат търсените от тях обезщетения, гражданите следва да посочат на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеят към момента на подаване на искането за конкретното обецщетение, че имат осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Институцията, приела заявлението, ще го препрати в другите държави по служебен път, като те също по служебен път ще проверят и потвърдят осигурителните периоди, завършени съгласно тяхното законодателство. Така потвърдените периоди се сумират - като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди, като завършени съгласно нейното собствено законодателство (чл. 6 от Р 883/2004).
2011-11-08 13:01:58 Здравейте, започнах да работя в България преди 4 месеца и понеже нямам стаж в България необходимите 8 месеца не ми дават отпуск. Работила съм в САЩ и Испания и искам да си приравня трудовия стаж от там. Към кой орган тук в България следва да се обърна за това? благодаря Мария Ангелова В законодателството на Европейския съюз (ЕС) не се съдържа изрична разпоредба, която да задължава държавите-членки да признават трудов стаж, придобит на територията на други държави-членки. Но задължението за признаване може да се извлече по тълкувателен път от забраната за дискриминация на работниците-мигранти, установена в Договора за функциониране на ЕС. Изрично задължение за зачитане като трудов стаж по българското законодателство и на периодите на работа в ЕС съществува в българското право. Съгласно чл.351, ал.2 от Кодекса на труда времето, през което е изпълнявана работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението се признава за трудов стаж. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от испанския работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. За да Ви бъде признат трудовия стаж при испанския работодател, следва да предоставите документи от които ясно да личи характера на работата и нейната продължителност. Това може да е самият акт за назначаване, трудов или аналогичен договор, акт за прекратяване на правоотношението, акт, удостоверяващ продължителността и вида на извършваните дейности и др.
2011-11-10 16:18:56 учител назначен от 15.09. за първи път започва да трупа трудов стаж по смисъла на чл.22, ал.1 от наредбата за работното време може ли да му се изчислява отпуск пропорционално на отраб. време -от 15 до 15.10. 11 по 4 дни на месец, ако не как да тълкувам този член, може ли да ползва отпуск през коледната ваканция, от кога придобива право на отпуск. Светлана Иванова Моля задайте въпроса си в секция "Трудово право" на сайта на МТСП
2011-11-11 11:17:36 Здравейте! През 2006 г. съм работил 8 месеца в Англия на студентска бригада. Съответно за всеки месец имам фиш за заплата. Може ли тези месеци да ми се признаят за трудов и осигурителен стаж. Благодаря предварително! Кръстан Кръстанов В законодателството на Европейския съюз (ЕС) не се съдържа изрична разпоредба, която да задължава държавите-членки да признават трудов стаж, придобит на територията на други държави-членки. Но задължението за признаване може да се извлече по тълкувателен път от забраната за дискриминация на работниците-мигранти, установена в Договора за функциониране на ЕС. Изрично задължение за зачитане като трудов стаж по българското законодателство и на периодите на работа в ЕС съществува в българското право. Съгласно чл.351, ал.2 от Кодекса на труда времето, през което е изпълнявана работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението се признава за трудов стаж. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от английския работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. За да Ви бъде признат трудовия стаж при английския работодател, следва да предоставите документи от които ясно да личи характера на работата и нейната продължителност. Това може да е самият акт за назначаване, трудов или аналогичен договор, акт за прекратяване на правоотношението, акт, удостоверяващ продължителността и вида на извършваните дейности и др. По въпрос за осигурителните периоди, придобити в други държави-членки на ЕС и тяхното зачитане в България като осигурителен стаж се прилагат регламенти 883/04 и 987/09. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живял или работил в няколко държави- членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, предпенсионни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица, за преживели лица, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата (чл. 3 от Р883/2004). За да ползвате конкретни социални права и да получите търсените от вас обезщетения, следва да посочите на компетентната институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди служебно „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурен по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди, като завършени съгласно нейното законодателство (чл. 6 от Р 883/2004). По отношение на паричните обезщетения, всяка отделна държава-членка изплаща обезщетения, изчислени за съответните нейни периоди на осигуряване, а по отношение на достъпа до здравни услуги – зачита периодите от другите държави, за да даде веднага пълен достъп до собствената си здравна система.
Page 1 of 6864

Търсене във въпроси и отговори