Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2012-12-01 10:58:07 Имаме ли спогодба с Босна и Херцеговина за социално сътрудничество няколко пъти задавах въпроси и все ме препращат към други рубрики. Питам защото работя в Сараево по изграждане на автомагистрала със турска фирма. Виктор Нацков Уважаеми господин Нацков, През 1957 г. е ратифицирана Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия. Към настоящия момент тя все още е в сила за приемниците на Република Югославия, сред които влиза и Босна и Херцеговина. Текст на конвенцията може да намерите на този адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn1.htm В бъдеще сред приоритетите на МТСП е провеждане на преговори и сключване на по-нов договор в областта на социалната сигурност с Босна и Херцеговина. Европейско и международно социално право
2013-11-20 17:43:06 Здравейте! Немски гражданин ще се осигурява в България като страна по договор за управление на регистрирано в България дружество. Съпругата му ще живее в Германия, където няма да е осигурена. Приложим ли е в този случай Регламент №883 и ще може ли тя да получава здравни грижи в Германия като член на семейство по см. на Регламента с издаден форм.S1? Стоян Иванов Уважаеми г-н Иванов, Както правилно сте се насочил, този въпрос се урежда от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004. Р 883/2004 се прилага спрямо граждани на държава-членка, които пребивават в държава-членка, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави-членки, както и към членовете на техните семейства. В материалния обхват на регламента са включени обезщетенията за болест към които спадат здравните грижи (т.нар. обезщетенията в натура). От запитването Ви става ясно, че немският гражданин се осигурява само в България и извършва дейност на самостоятелно заето лице (по договор за възлагане на управлението на търговско дружество), поради което същият е подчинен на българското законодателство. Съгласно чл. 17 от Регламент 883/2004 членовете на семейство на осигуреното лице, които пребивават в държава-членка, различна от компетентната държава-членка, получават в държавата-членка, в която пребивават обезщетения в натура, предоставяни, от името на компетентната институция, от институцията по място на пребиваване в съответствие с разпоредбите на прилаганото от тази институция законодателство, като на осигурени съгласно посоченото законодателство. Това означава, че съпругата на немския гражданин ще получава здравни грижи в Германия, предоставяни от германска институция, като институция по местопребиваване, но от името на компетентната българска институция. Ако обаче на лично основание и въз основа на германското здравно осигуряване, съпругата на лицето би била длъжна да внася здравни осигуровки в Германия, то ще се приложи разпоредбата на чл. 32, пар. 1 от Р 883/2004, според която самостоятелното право на обезщетения в натура въз основа на законодателството на държава-членка има предимство пред производно право на обезщетения за членовете на семейството съгласно текстовете на регламента. Т.е. ако по закон съпругата на немския гражданин е длъжна да се осигурява здравно по немското законодателство, това основание е с предимство и тя трябва да внася здравни осигуровки, за да ползва здравни услуги в Германия. Г.Я./ТПООУТ Европейско и международно социално право
2014-06-13 21:06:00 Пиша ви втори път с молба да ми отговорите. В момента живея и работя в Гърция. През 2015 тук се очаква намаляване размера на осигурителните вноски. Бих ли могла през 2014 година да се пенсионирам при следните условия: навършени 58 години; трудов стаж в България – 23 години, трудов стаж в Гърция – 1700 дни плюс 700 дни за безработица. Янка Иванова Иванова Уважаема госпожо Иванова, В отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави членки, се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. За да придобиете право на пенсия от една от двете държави, е необходимо да изпълните изискванията, предвидени в съответното национално законодателство (гръцко или българско). Към настоящия момент право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство се придобива при навършване на възраст от 60 г. и 8 месеца и осигурителен стаж от 34 г. и 8 месеца за жените. При определяне на правото Ви на пенсия от България или от Гърция всяка от двете държави е длъжна да вземе предвид и осигурителните Ви периоди, придобити на територията на другата държава членка, доколкото те не съвпадат (т.нар. сумиране на осигурителни периоди), за да допълни до необходимия размер осигурителните периоди за придобиване на право на пенсия, предвиден в нейното национално законодателство. Впоследствие всяка държава (България и Гърция) ще определи и изплати пропорционално пенсия за осигурителните периоди, придобити по нейното законодателство. Ако изпълнявате напълно изискванията за придобиване на право на пенсия, предвидени по законодателството на една от двете държави, то пенсията ще Ви бъде отпусната изцяло по съответното национално законодателство без прилагане на разпоредбите за сумиране. Условията и реда за придобиване на право на пълна (независима) пенсия по българското законодателство бяха посочени по-горе. По отношение на условията за придобиване на пълна (независима) пенсия от Гърция следва да се обърнете към съответната компетентна гръцка институция. Н.А./ТПООУТ Европейско и международно социално право
2016-05-12 09:03:20 Какви документи трябва да представя пред НАП, за да ми се зачете като трудов стаж работата ми по ТД в страна от ЕС ? Елена Павлова УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителен стаж, придобит в други държави членки, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави-членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. При преценка на правото Ви на парични обезщетения или пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване, следва да заявите в Националния осигурителен институт, че имате осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. Националният осигурителен институт ще препрати заявлението Ви в другата държава по служебен път, като съответната компетентна институция също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди по нейното законодателство. Според разпоредбите на европейското законодателство, за да можете без допълнително заплащане да възстановите здравноосигурителните си права в България, е необходимо да докажете непрекъснати осигурителни периоди в предишната държава-членка на ЕС. Това доказване следва да стане посредством структуриран електронен документ S041, или формуляр Е104. Тези документи се издават от последната компетентна за Вас осигурителна институция и служат за сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване в ЕС, с цел непрекъснатост на произтичащите от тях социални права. След завръщането си в България тези документи трябва да бъдат представени в териториалното поделение на Националната агенция за приходите по постоянния Ви адрес. Така Вие няма да загубите качеството си на здравноосигурено лице и няма да е нужно да правите допълнителни вноски, за да ползвате здравноосигурителните си права в България. Ако не се снабдите със съответния документ, той може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса от съответната компетентна институция в другата държава. За целта трябва да отправите писмено заявление до управителя на НЗОК, с което да бъде изискано удостоверение (документ S 041) за здравноосигурителните Ви периоди, придобити в държава-членка. За повече информация и допълнителни разяснения може да се обърнете за съдействие към Националната здравноосигурителна каса, Национална агенция за приходите и Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ
2012-11-22 20:29:09 Имам ли право на семейни помощи,ако работя в Австрия по време на отпуск(от училище като учител) от България.С бащата на детето нямаме брак.Самоосигуряващо се лице съм в Австрия.Австрийските власти категорично отказват,защото съм имала трудов договор в България.Как да постъпя?Имам срок за опровержение на решението им-3 декември . Стефка Стоянова Въпросите, свързани с ползването на социални права, произтичащи от пребиваване или заетост в друга държава-членка на СЕ, се уреждат от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/09. Пълният текст на регламентите можете да намерите на адрес:http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm Един от основните принципи, установени в Р 883 е че във всеки един момент вие сте подчинени на законодателството само на една държава-членка. Правилата за определяне на приложимото спрямо Вас законодателство са установени в дял ІІ на Регламента. Съгласно чл. 13, т. 3 Лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави-членки е подчинено на законодателството на държавата-членка, в която то осъществява дейността си като заето лице. При условие че в България сте наето лице (учител), а в Австрия самостоятелно заето (самоосигуряващо се) лице, Вие сте подчинена на българското законодателство в сферата на социалната сигурност през цялото време и не следва да черпите права или да поемате задължения, произтичащи от австрийското право. Европейско и международно социално право
2013-01-22 14:48:29 Съпругът ми работи в Израел ,чрез фирма посредник за набиране на работници в държавата Израел.Има личен трудов договор и работна виза.Ще му се признае ли времето в Израел за трудов стаж?Работил е в Израел от септември 1997 до октомври 2004,като е бил изпратен от българска фирма,която към момента не съществува.Как може да докаже стаж? Ася Йорданова От 01.09.2009 г. се прилага Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност (обн. в ДВ, бр. 10 от 14.08.2009 г.) и административно споразумение за нейното прилагане. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителния стаж и осижурителни периоди (включително и такива завършени преди нейното влизане в сила, т. е. преди 01.09.2009 г.), придобити съгласно законодателствата на двете държави за преценяване правото на обезщетение и видовете, включени в материалния обхват, като например пенсия за осигурителен стаж и възраст. В спогодбата не е предвидено признаването и зачитането на трудов стаж, придобит на територията на двете страни. Към момента той се ползва само за целите на трудовото право и по-специално за изчисляване на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, правото на ползване на платен годишен отпуск, размерът на някои от обезщетенията, предвидени в Кодекса на труда и др. Той няма значение за определяне и изчисляване на пенсиите и обезщетенията от държавното обществено осигуряване при условията и реда на Кодекса за социално осигуряване. По отношение на периода от септември 1997 г. до 2004 г., ако фирмата посредник е внасяла осигурителни вноски за съпруга Ви, то това време също ще му бъде признато за осигурителен стаж. По българското законодателство осигурителния стаж се установява с изрично посочените в чл.40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж документи: данните по чл. 5, ал. 4 КСО, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. Относно документите, удостоверяващи осигурителен стаж придобит в Израел, следва да се обърнете към Националния осигурителен институт – Ерусалим. Европейско и международно социално право
2014-03-18 12:51:22 Работих в Гърция.На 06.07.2010г.подадох документи за пенсия,същата бе одобрена с решение от 14.06.2012г със задна дата 06.07.2010г.Днес 18.03.2014г аз нямам никакви плащания от Гърция.Защо Гърция не изпълнява свойте задължения.Колко трябва да чакам още и има ли опастност да загубя правата си.Какво трябва да направя за да получавам заслуж.пенсия МАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА, В Министерство на труда и социалната политика сме информирани за проблемите по отношение на забавеното потвърждаване на осигурителен стаж, придобит от български граждани на територията на Гърция, съответно, забавеното изплащане на гръцки пенсии. Въпреки липсата на изрично определени срокове в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, то съгласно чл.2, т.2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, се изисква институциите незабавно да предоставят или обменят всички данни, необходими за установяването и определянето на правата и задълженията на лицата, за които е приложим основният регламент. Това изискване е доразвито и в чл.3, т. 4 от същия регламент, който изисква съответните институции отново незабавно да препращат информацията и издават документите на заинтересованите лица без забавяне и във всички случаи в крайните срокове, предвидени от законодателството на съответната държава-членка. Въпреки препращането към националните законодателства за определяне на сроковете, забавянето на потвърждаването на осигурителни периоди за срок по-дълъг от 6 месеца, а в определени случаи и години, не отговаря на изискването за „незабавна” обработка и обмен на информация между компетентните институции и представлява пречка за упражняването на социалните права от българските граждани. Към настоящия момент въпросът е поставян многократно от Службата по трудови и социални въпроси на МТСП към Посолството на Република България в Атина (СТСВ – Атина), както и пред представителя на Република Гърция в Административната комисия за координация на системите за социална сигурност. Изпратена е и покана до гръцкия министър на труда за организиране на двустранна среща през месец юли тази година за намиране на разрешение на възникналия проблем. Към настоящия момент не е получен отговор от гръцка страна. Съветваме Ви да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянния Ви адрес, които да изпратят напомнително писмо на съответната гръцка компетентна институция, отговорна за отпускането и изплащането на обезщетенията за безработица. Също така може да се обърнете за съдействие и към българският СОЛВИТ – център, който има следните координати: тел: 02/ 980 40 42; електронна поща: solvit@government.bg ; адрес: гр. София 1594, бул. „Дондуков” № 1. СОЛВИТ- центърът е безплатна услуга, която се предоставя съдействие на гражданите, когато възникнат проблеми вследствие на неправилно прилагане на европейското законодателство от администрациите на държавите членки. Решаването на възникналите проблеми е основен приоритет на МТСП, с оглед на гарантирането на социалните права на българските граждани. МИ/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-11-22 18:22:48 Здравейте!Дъщеря ми е омъжена за Белгиец и живеят вече 8 години в Белгия.Имат и дете ,което е на 6 години.Имат желание да се върнат и да живеят вече в България.Какви документи им са нужни да си вземат от Белгия или служебно ще се изискат ,като страни членки на ЕС и като дойдат в България какъв е реда и какво трябва да направят,за да пребивават законно вече в България. Благодаря Ви! Еленка Стоева Уважаема госпожо Стоева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави членки, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Тези регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато дадено лице е живяло и/или работило в няколко държави. За да могат дъщеря Ви и членовете на семейството й да ползват социалните си права (право на обезщетение за безработица, за майчинство, за временна неработоспособност, на пенсия и др.), следва при настъпване на съответното осигурително събитие (раждане, болест, инвалидност и др.) да информират съответната компетентна институция в държавата, в която живеят към момента на подаване на съответното заявление за ползване на тези права, че имат осигурителни периоди и в други държави членки. Осигурителните им периоди от Белгия ще бъдат потвърдени служебно от съответните компетентни институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри (структурирани електронни документи). Поради това не е необходимо да предприемат действия за зачитане на осигурителните периоди на този етап, като те ще бъдат потвърдени по служебен ред от компетентните институции при подаване на заявление за отпускане на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. Следва да се има предвид, че при завръщането си в България дъщеря Ви следва да представи в териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр S 041 (предишен номер E 104), за да бъдат възстановени здравноосигурителните й права. Документът може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с писмено заявление до управителя на НЗОК. За информация относно здравните права, от които ще могат да се ползват съпругът на дъщеря Ви и детето им, следва да се обърнете към Националната здравноосигурителна каса. ГЯ/ТПООУТ
2012-01-27 20:05:25 Здравейте, Аз съм българка, родила своето дете в Швейцария. Въпросът ми е имам ли право на детски надбавки на територията на Швейцария. А бащата? - Той е немец по националност, но ние нямаме сключен брак. За съжаление нямам право на майчинство тук, защото съм осигурявана само 10 месеца - имам ли право на тези обещетения в България? Предварително Ви благодаря за отговора Силвия Колева Въпросите, свързани с ползването на социални права, произтичащи от пребиваване в друга държава-членка на СЕ, се уреждат от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/09. От 01.04.2012 г. тези регламенти се прилагат и по отношения на Швейцария. Пълният им текст можете да намерите на адрес:http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm Основният принцип залегнал в тези регламенти е за равно третиране на гражданите на ЕС. Това означава, че вие следва да получите същите обезщетения и имате същите задължения съгласно швейцарското законодателство, каквито и нейните граждани - т.е. за да получавате обезщетения от Швейцария, трябва да отговаряте на изискванията на нейното законодателство, което ще бъде преценено от компетентната местна институция. При определяне наличието на дадено социално право и вземане на решение за отпускане на обезщетение, всяка държава е длъжна да зачете и чуждите осигурителни периоди, като завършени съгласно нейното законодателство (чл. 6 от Р 883/2004). За да ползвате конкретни социални права и да получите търсените от вас обезщетения, следва да посочите на компетентната институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане (България Или Швейцария), че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или Швейцария. Всяка от тях по служебен ред ще потвърди „своите” периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурен по нейното законодателство. Осигурителните периоди, придобити вследствие на легално пребиваване или легална заетост на територията на ЕС ще бъдат сумирани при определяне наличието на съответното право на обезщетение. Европейско и международно социално право
2013-09-11 17:43:36 Съпругът ми е руски гражданин с трудов стаж само в България-22г. Пенсионер е по болест от януари 2013г. Има ли право на руска пенсия или някакво преизчисление и как става това? Милена Атанасова Уважаема госпожо Атанасова, Договорът между Република България и Руската федерация за социална сигурност, подписан на 27 февруари 2009г. в Москва влезе в сила на 20 март 2010 г. Пълният текст на договора беше обнародван в ДВ бр.20 от 12 март 2010 г. и може да го намерите на страницата на МТСП. Договорът предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват. При определяне на право на обезщетение и пенсия според този Договор се взема предвид осигурителен /трудов/ стаж, придобит на територията на една от Договарящите се страни, преди влизането му в сила /вкл. по времето на СССР, ако работата е извършвана на територията на днешна Русия/. Ако съпругът Ви е работил и е бил осигуряван в СССР (на територията на сегашна Русия), т.е. социалните му осигуровки са били внасяни и на основание съветското законодателство, за тези периоди, сега ще има право на пенсия от руската страна. Периодите на осигуряване в Русия (СССР) и България ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия. Размерът на тази пенсия, която ще бъде отпусната от Руската федерация, ще бъде само за осигурителните периоди, за които е бил осигуряван в Русия и според това точно какъв период ще потвърди руската страна. Съответно, размерът на пенсията, отпусната от България ще бъде определен на базата на осигурителния стаж, придобит у нас и доказан със съответни документи. Ако обаче за тези периоди е бил осигуряван само по българското национално законодателство, то пенсията му ще се определя изцяло по българското. Европейско и международно социално право
Страница 2 of 6864