Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2015-02-15 13:33:40 Здравейте!Съпругът ми е на постоянен трудов договор към Италия.Адресната му регистрация обаче е в България.Какви документи са нужни да подаде за получаване на италиански детски надбавки и може ли това да стане тук от България?Благодаря Ви предварително! Петя Вълова Уважаема госпожо Вълова, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в ЕС. Основен принцип е, че лицата, за които е приложим регламента, са подчинени на законодателството само на една държава членка - в общия случай това е държавата по заетостта. Има и редица специфични хипотези. След като се определи кое е приложимото законодателство, лицата получават същите обезщетения и имат същите задължения съгласно законодателството на компетентната държава членка, както нейните граждани. С други думи, от момента, в който съпругът Ви е започнал работа в Италия и е прекъснал връзка с осигурителната система на България, по всяка вероятност Италия е станала компетентна държава за неговата социална сигурност, следователно той би имал право и на семейни обезщетения в съответствие с италианското законодателство, включително за членовете на неговото семейство, които пребивават в друга държава членка. Възможно е обаче и Вие да имате право на семейни обезщетения по законодателството на България или на друга държава от ЕС и ЕИП (ако живеете и работите в различна от Италия държава членка). За да се избегнат усложненията от дублирането на тези обезщетения, се прилагат т.нар. „правилата за предимство“ (посочени в чл. 68 от Регламент (ЕО) 883/2004), съгласно които може да се определи коя държава първа по предимство за предоставянето на семейните обезщетения. Прилагането на тези правила обаче зависи от обстоятелствата при всеки конкретен случай. Въз основа на гореизложеното съветваме мъжът Ви да се обърне към италианската компетентна институция, отговорна за отпускането и изплащането на семейни обезщетения, където може да се провери възможността за получаване на такива обезщетения и съответно да се подаде заявление за ползване на съответните социални права. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път чрез специални документи (формуляри), за да не необходимо да пътувате или понасяте други финансови разходи във връзка с реализирането им. Н.А./ТПООУТ Европейско и международно социално право
2018-02-07 20:49:20 Mайка ми е на 68 години с осигурителен стаж в България 10 години и 11 години в Словакия. Общият осигурителен стаж е 21 год. От Словакия вече получава ок. ½ от мин. пенсия там, но живее в България. Има ли вече и за България право на пенсиониране и ако да -след стартиране на процедурата тук ще плаща ли още здравни осигуровки тук. Петер Стоянов Уважаеми господин Стоянов, Съгласно българското законодателство (чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО) през 2018 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива от жените при навършване на възраст 61 години и 2 месеца и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца. Възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за всяка календарна година до 31 декември 2029 г., а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Осигурителният стаж за жените също се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години. В случай че лицата нямат право на пенсия по общия ред (чл. 68, ал. 1-2 КСО), съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО, до 31 декември 2018 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 66 години и 2 месеца за жените и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. Във Вашия въпрос посочвате, че майка Ви е работила 11 години в Словакия. В случай, че това бъде потвърдено от словашката компетентна институция, този период може да бъде взет предвид при преценка на правото на Вашата майка на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България. Повече информация относно Вашия конкретен случай може да получите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. По отношение на здравното осигуряване отбелязваме, че съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителните вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са за сметка на държавния бюджет. С други думи, в случай, че на Вашата майка бъде отпусната пенсия, тя не следва да плаща вноски за здравно осигуряване, освен ако не упражнява трудова дейност. НА
2013-05-22 09:07:17 Приравнява ли се руският стаж положен при условията на Крайния север (Сургут) към дадена категория в България и ако не защо и в кои нормативни документи е описано. (Отговор 21-05-2013 Владимир Калчев - началник отдел "ЕВМС" Уважаема г-жо Стоянова, Моля, да зададете въпроса си отново в рубриката "Европейско и международно социално право" ) Кремена Стоянова Уважаема г-жо Стоянова, Към настоящия момент отношенията между България и Русия в сферата на социалната сигурност и задължителното държавно обществено осигуряване се уреждат от Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност- в сила от 20.03.2010 г. и Споразумението между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Техният пълен текст може да намерите на сайта на МТСП: http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn1.htm Съгласно чл. 10 от горепосочения Договор при определяне правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст за работещите при особени условия на труд - в Република България, и предсрочна трудова пенсия - в Руската Федерация, се взема предвид осигурителният (трудов) стаж, придобит на територията и в съответствие със законодателствата на двете Договарящи се страни за аналогични работи и производства, професии, длъжности, специалности, учреждения (организации), освен в случаите, когато периодите на този стаж съвпадат по време на придобиване. Съгласно чл. 2 от горепосоченото Споразумение, компетентна институция в Република България относно пенсиите е Националният осигурителен институт и териториалните му поделения. Отпускането, преминаването от вид към вид, преизчисляването и преразглеждането на пенсии (с изключение на социалната пенсия – в Руската Федерация и пенсиите, несвързани с трудова дейност – в Република България) се извършва въз основа на заявление, попълвано по форма, прилагана в страната по местоживеене на лицето и на необходимите документи, представяни от осигуреното лице в компетентната институция на тази Договаряща се страна, на територията на която то има местоживеене. Предоставената от Вас информация е недостатъчна за даване на конкретен отговор относно категорията на труд, положен от Вас в Русия и евентуалното и признаване. Моля за повече информация да се обърнете към компетентните институции по горепосочените международни договори. Европейско и международно социално право
2017-02-13 15:43:26 На 55 години, имам непрекъснат български стаж 17 години, получавам от Русии пенсию 100 лв, имам ли право на платена борса или поне борса за стаж. Лариса калайджиева Уважаема госпожо Калайджиева, Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване, едно от условията за получаване на парично обезщетение за безработица е лицето да не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава. Предвид предоставената от Вас информация, че получавате пенсия от Русия, няма да имате право да получите парично обезщетение за безработица, следователно това време няма да може да се зачете за осигурителен стаж. НА
2017-02-26 22:48:27 Здравейте, въпросът ми е свързан с признаване на трудов и осигурителен стаж, придобит в Русия. Баба ми е работила като счетоводител в Технически център гр. Москва в периода 1986-1989 и се интересува кой може да удостовери това и с какъв документ? Въпросният Технически център е бил към Външно министерство, това има ли някакво значение? Стиляна Ставрева Уважаема госпожо Ставрева, Според предвиденото в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж се установява с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, както и с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт (за периоди след 1997 г.). Документът по утвърдения образец –УП-3 е удостоверение за осигурителен стаж и се издават въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. В разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, която е в сила от 01.01.2016 г., е предвидено, че при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, като се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Въз основа на приетите разплащателни ведомости и трудовоправни документи на осигурители, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават документи за осигурителен стаж. Предвид гореизложеното, следва да се обърнете към Министерството на външните работи за информация относно наличието на посочените по-горе документи. МХ/ТПООУТ
2012-02-15 14:11:12 Кой е електронния адрес, на който италианските служби INPS може да се свържат за запитване за сертификати E401 и E411 ? Василка Евтимова Е401 и Е411 са формуляри, използвани при администриране на семейните обезщетения, издаван на основание Регламенти 1408/71 и 574/72. В България те се издават от Агенцията за социално подпомагане. От 1 май 2010 г. Е-формулярите са заменени от Структурирани електронни документи (СЕД) и Преносими документи (ПД), издавани на основание на Регламенти 883/2004 и 987/09. Сайтът на Агенцията за социално подпомагане е: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp Европейско и международно социално право
2013-02-08 21:25:29 Здравейте,работя в Германия и трябва да попълня формуляри 401 и 411 за детски надбавки,същите са ми дадени на рака от фамилиен касе но от социални грижи в Червен бряг ми отговориха че трябва да бъдат изпратени служебно,от Германия обаче отказват да ги изпратят с отговора че това е мое задължение,как да се справя с това противоречие ,благодаряб ви. Невен Монев В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност получаването на семейни обезщетения, се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато гражданин на страна – членка на ЕС или членове от неговото семейство са живели и/или работили в няколко държави- членки на ЕС. Специфично за семейните обезщетения е, че те не са компетентност на държавата по последно осигуряване, а преди всичко на държавата по заетостта на лицето. Основен принцип е, че лицата, за които е приложим регламента са подчинени на законодателството само на една държава членка. В конкретния случай правим извода, че че Германия е компетентна държава за изплащане на семейните обезщетения Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в съответните държави-членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, във Вашия конкретен случай семейни обезщетения (детски надбавки), се извършва изцяло по служебен път, чрез специални документи (СЕД или ПД- формуляри), без да е необходимо лицето да пътува или да понася други финансови разходи във връзка с реализирането им. Не става ясно защо са Ви дадени на ръка Е формулярите от германската институция. Правилата са такива, че всички подобни документи се обменят само служебно. Европейско и международно социално право
2014-02-28 11:57:50 Здравейте! Съпругът ми има 15 г. 9 м. трудов стаж в България, 8 г. в Германия, 5 г. в Тунис (собствена инициатива). Роден е 1959 г. Има ли шанс да се признае стажът му от Тунис при пенсиониране? Има ли смисъл в неговия случай да закупи 5 г. осигурителен стаж от времето на следването? Андреева Уважаема госпожо Андреева, До няколко месеца предстои да бъде подписана Спогодба за социална сигурност между Тунис и Р България като очакваме тя да влезе в сила около 2016 г. Тогава ще може да бъде зачетен в България този осигурителен период от 5 г. в Тунис. Условието за зачитането му, освен влизане в сила на Спогодбата, ще бъде Тунис да потвърди официално, че Вашият съпруг има 5 г. осигуряване за пенсия. В последствие Тунис ще му отпусне пенсия в размер отговарящ на потвърдения от тях осигурителен период, а България – в размер само за българския осигурителен стаж. Това, което можем да Ви посъветваме е да не заплаща осигурителни вноски за зачитането на осигурителен стаж за времето на обучението му, ако той е завършил висше/полувисше образование или за времето на докторантурата му, ако е придобил образователна научна степен „доктор“, тъй като докато съпругът Ви навърши стандартната възраст за пенсиониране и по трите законодателства (на Германия, България и Тунис), по всяка вероятност той ще е придобил достатъчно осигурителни периоди по което и да е от тези три законодателства, с оглед правото му за получаване на пенсия. Н.А./ТПООУТ Европейско и международно социално право
2014-03-30 13:54:32 pi6a vi za problema na moqta maika za6toto ve4e neznam kam kogo da se obarna.Tq e samotna maika ie pensioner po bolest (onko bolna e)dohoda za dvamata e neinata pensiq koqto e okolo 150lv,negovite detski nadbavki i izdrazkata koqto polu4ava ot ob6tinata ot basta si tq e 60lv.brat mi e na 18-et i drugata gidina e abiturent,no vse nqmat pravo ZA6TO ! krasimira panova УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНОВА, От така предоставената информация не става ясно дали и за какъв вид обезщетение (помощ) сте кандидатствала, съответно – Ви е отказана, както и какво е конкретното положение на Вашето семейство. Също така следва да имате предвид, че въпросът Ви не е от компетентността на отдел „Европейско и международно социално право“, поради което Ви съветваме да го зададете отново, с направеното по-горе уточнение относно вида обезщетение (помощ) за която евентуално е кандидатствано, съответно – Вие е отказано (а) в рубриките „Социални помощи“ и „Подкрепа за детето и семейството“. В допълнение към това Ви съветваме да се обърнете към съответната Дирекция „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане по постоянния Ви адрес, от където да се проследи възможността за отпускане на социална помощ по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане или помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и правилника за прилагането му. МИ/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-08-17 16:47:41 Здравейте, интересува ме дали се предвижда в скоро време споразумение между социалните министерства на България и САЩ, така както има между България и Канада? Цветан Овaлов УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВАЛОВ, Разработването и подписването на спогодба/договор за социална сигурност между Р България и САЩ, в които българските граждани са работили и са се осигурявали са сред основните цели на МТСП. За съжаление обаче, желанието на нашата страна да регулира този въпрос до момента със САЩ не среща почти никаква реакция от американска страна, като към момента Администрацията за социална сигурност (АСС) на САЩ не е изразила готовност за провеждане на преговори с България. Между Република България и Канада влязла в сила Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада. Тя се прилага от 1 март 2014г. В персоналния обхват на Спогодбата е включено всяко лице, което е или е било подчинено на законодателството на Канада или България или и на двете страни, както и спрямо лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица, а материалният обхват на спогодбата е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави. По отношение на Република България са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст; пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване на правото. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Предвидена е и възможност да се взема предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност. България ще изплаща пенсии, изчислени само въз основа на българските периоди на осигуряване и в съответствие с дохода, върху който са плащани осигурителните вноски за тези периоди- т.е. възприет е принципа на пропорционалното изчисление при сумиране на осигурителни периоди с оглед придобиване на правото. Текста на Спогодбата може да намерите на следния ел. адрес- http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=267. ЕС
Страница 4 of 6864