Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2013-12-18 14:33:42 Имаме ли право и при какви условия можем да сключим трудов договор с полска гражданка, сключила брак с българин преди два-три месеца. Има статут на продължително пребиваващ. Диана Василева Уважаема госпожо Василева, моля да зададете Вашия въпрос в рубриките : Свободно движение на хора, миграция и интеграция и Трудово право. Европейско и международно социално право
2015-03-08 12:59:51 Завърнах се в България след 6годишен престой във Франция, където работех и след прекъсване на договора ми получавах обезщетения за безработица, вкл. 3 месеца тук след трансфер с документ U2. Новият ми работодател оспорва 6те години осигуряване за изчисление на прослужено време към възнаграждението ми. Правилно ли е това при наличие на док.Е104? Станка Тодорова Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лице е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За да бъде зачетен придобитият от Вас трудов стаж във Франция, следва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите копия на акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Формуляр Е 104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност на лице, осигурявало се в друга държава-членка на ЕС, ЕИП или в Швейцария, да придобие здравноосигурителни права по българското законодателство след завръщането си в България в резултат на признаване на осигурителните му периоди, завършени в друга държава членка. Формулярът Е 104 не е доказателство за признаване на трудов стаж от работодател. Видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, както и условията за заплащането им, са уредни в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от Наредбата е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Ако смятате, че във Вашия случай е налице нарушение на трудовото законодателство, можете да се обърнете към съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. ГЯ/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-04-29 09:37:12 Защо за да си прехвърлиш правото на получаване на обезщетение за безработица от България в Германия е трябва да си бил регистриран поне 4 седмици и да си получил поне едно обезщетение-заминаването се забавя цял месец, през който трябва да живееш от това обезщетение и се губи време за търсене на работа в Германия... Дияна Банкова Уважаема госпожо Банкова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Посоченото от Вас изискване произтича от разпоредбата на чл. 64, пар. 1 от Регламент 883/2004, съгласно която безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на обезщетения, и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на парични обезщетения за безработица при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на четири седмици, след като е станало безработно; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в седемдневен срок от датата, когато е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Компетентните служби или институции могат да удължат този срок в изключителни случаи; 3. правото на обезщетения се запазва за срок от три месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Компетентните служби или институции могат да удължат тримесечния срок до максимум шест месеца; 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка. ГЯ/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2020-02-06 06:27:56 Здравейте, Повече от 8 години работя за голяма Белгийска фирма ,която не ме осигурява. Наскоро разбрах ,че не осигуряват единствено българския си персонал. Латвийския и колега ми показа резолюция 833/2004 на чиято база ми плащат данъците и осигуровките.На моя въпрос към фирмата ми отговориха да не бъркам ябълки и круши.Кой следи за изпълнението н Недко Цонев Уважаеми г-н Цонев, По отношение на лицата, граждани на държави-членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009.) Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство се съдържат в Дял II на Регламент № (ЕО) №883/2004. Тези правила имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство на държавите-членки по отношение на това, къде трябва да бъде осигурено едно лице. Следствие от определянето на приложимото законодателство е, че се определя държавата членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и от която се ползват съответните права, включени в материалния обхват на Регламент (ЕО) № 883/2004. Основен принцип в Регламент (ЕО) №883/2004 е, че лицата, по отношение на които се прилагат регламентите, са подчинени на законодателството на една единствена държава-членка (чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) №883/2004). С оглед правилното определяне на приложимото право в сферата на социалната сигурност спрямо лицата е необходимо да се проучат действителните обстоятелства във всеки отделен случай. От особено значение е дали лицето има статут на заето или на самостоятелно заето лице, дали упражнява трудова дейност едновременно на територията на две или повече държави членки, на територията на коя държава-членка полага труд и в коя пребивава. В чл. 11 от Регламент (ЕО) 883/2004 се съдържат общите правила за определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност. В случаите, когато едно лице упражнява трудова дейност на територията само на една държава, тогава приложение ще намери приложение чл. 11, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно цитираната разпоредба спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето лице в една държава-членка се прилага законодателството на тази държава-членка. При тази хипотеза е необходимо да имате предвид, че на основание чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 работодателят следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от законодателството, приложимо за това заето лице, по-специално задължението за плащане на вноските, предвидени в това законодателство, така както ако седалището или място му на дейност се намираха в компетентната държава-членка. Предвид обстоятелството, че в запитването Ви липсват данни, необходими за определянето на приложимото законодателство, като например на територията на коя държава членка упражнявате трудова дейност за белгийския Ви работодател, не може да се изрази становище осигурителното законодателство на коя държава (Република България или Кралство Белгия) следва да се приложи спрямо Вас. За повече информация относно правилата за определяне на приложимото законодателство, следва да се обърнете към Националната агенция за приходите (НАП), която е компетентната институция в Република България по приложимо право по гореспоменатите регламенти. В случай, че за Вас бъде определено като приложимо българското законодателство, Ви информираме, че в компетентността на НАП е установяването и събирането на вземания за задължителни осигурителни вноски, както и установяването на административни нарушения и налагане на административни наказания по законите, регламентиращи задължителните осигурителни вноски (чл. 3, ал. 1 от Закона за НАП). /БЯ/
2014-08-02 13:55:38 Въпросът ми е свързан с делото на г-жа Сомова в съда на ЕС. При решение на делото, идентично със заключението на генералния адвокат, то бъдещата поправка на КСО ще се прилага ли със задна дата, за хора които вече са получили пенсия от България и понастоящем ще пададат документи в чужбина за пенсия или само за бъдещи пенсионери в България? Георги Петров Уважаеми господин Петров, По Делото С-103/13- „Сомова срещу България“, където е поставен въпросът за съответствието на чл.94, ал.2 КСО с европейското законодателство, към настоящия момент не е постановено решение на Съда на ЕС. Ако решението на СЕС отговаря на заключението на Генералния адвокат, България ще бъде длъжна да отмени разпоредбата на чл.94, ал.2 КСО. В такъв случай, до приключване на законодателната процедура по отмяна на въпросната разпоредба, лицата ще могат да се позовават директно на решението на Съда на ЕС и да искат документите им да бъдат разглеждани от компетентната институция съгласно постановеното в него. По отношение на заварените случаи - ако лицето е обжалвало издаден от НОИ акт за възстановяване на неправилно получени суми и съдът е потвърдил с решението си правилността на обжалвания акт, то решението на СЕС може да бъде използвано като извънреден способ за отмяна на влязлото в сила съдебно решение. В случай че българският съд постанови ново решение, в съответствие с решението на СЕС, лицата ще могат да си възстановят неправилното взетите от НОИ суми. ГЯ/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2017-07-25 14:22:38 Здравейте, съпругът ми работи в момента в полска фирма. Смята да напуска. Въпросът ми е : Как да си прехвърли пенсионните и здравните осигуровки в България. Благодаря ! Величка Палаханова Уважаема госпожо Палаханова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Полша), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Целта е да се избегне двойното осигуряване за работещите. Компетентната институция в България, която определя приложимото право, е Националната агенция за приходите. По отношение за въпроса Ви как да се прехвърлят здравните и пенсионните осигуровки на съпруга Ви отбелязваме следното: В случай, че съпругът Ви се завърне в България, за да ползва социалните си права (право на пенсия, на обезщетение при безработица и др.), той следва при настъпване на съответния осигурен социален риск да посочи на съответната компетентна институция в България, че има осигурителни периоди и в други държави членки на ЕС (в случая – в Полша). Впоследствие осигурителните му периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприема действия за зачитане на осигурителните му периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. По отношение на здравните му права обаче следва да имате предвид, че преди напускането на страната Вашият съпруг трябва да се снабди с формуляри Е 104 или S041 от Полша, с които съответната осигурителна система да удостовери пред българската система (пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – по местоживеене в България), че е бил здравно осигурен по тяхното законодателство. По този начин периодите му на здравно осигуряване от Полша могат да се признаят и той да „влезе” в българската здравноосигурителна система, т.е. здравноосигурителни му права ще останат непрекъснати. В случай, че не го направи, след завръщането му в България може да го изиска служебно чрез регионална здравноосигурителна каса по постоянен адрес, но това може да доведе до известно забавяне. Повече информация може да получите от Национална здравноосигурителна каса. НА
2011-11-14 15:30:04 Работила сам осем години в Кипар.Имам ли право на клас сега в Бг?И ако имам от каде мога да си взема необходимиа документ?Плаштала сам си осигуровките. Снежанка Атанасова Василева В законодателството на Европейския съюз (ЕС) не се съдържа изрична разпоредба, която да задължава държавите-членки да признават трудов стаж, придобит на територията на други държави-членки. Но задължението за признаване може да се извлече по тълкувателен път от забраната за дискриминация на работниците-мигранти, установена в Договора за функциониране на ЕС. Изрично задължение за зачитане като трудов стаж по българското законодателство и на периодите на работа в ЕС съществува в българското право. Съгласно чл.351, ал.2 от Кодекса на труда времето, през което е изпълнявана работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението се признава за трудов стаж. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от кипърския работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Самият трудов стаж от ЕС се зачита от съответния български работодател. Ето защо, Ви съветваме, да представите на българския си работодател документи от кипърския си работодател, от които ясно да личи продължителността и характера на извършваната работа. Такива могат да са самия акт за назначаване, трудов или аналогичен договор, акт за прекратяване на правоотношението, акт, удостоверяващ продължителността и характера на извършваните дейности и други. Европейско и международно социално право
2013-12-10 03:15:39 какви документи ще са необходими,за законна работа и престой в Белгия,след 01.01.2014г. людмил григоров Уважаеми господин Григоров, моля задайте Вашият въпрос към рубрика- Свободно движение на хора, миграция и интеграция. Европейско и международно социално право
2014-11-15 20:41:27 Според спогодбите в ЕС - директивите 883/2004 и 987/2009 имам право на лечение в България през НЗОК засягащо последствията от работно проишествие в Германия. За целта ми изпратиха документа DA1, чрез който НЗОК си изисква парите от Германия! Ходих в НЗОК, Социалното министерство и РЗОК. Документа е неизползваем! Защо? Крум Рамунски Съгласно регламентите за координация на системите за социална сигурност -Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009, Националната здравноосигурителна каса е българската компетентна институция за предоставяне на обезщетения в натура. Полученият от Вас преносим документ-ПД- DA1от немската компетентна институция е следвало да бъде представен в НЗОК, за да получите съответните обезщетения в натура. В Република България общественото здравно осигуряване се извършва от един здравноосигурителен фонд – Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тя е публична институция, която осъществява задължителното здравно осигуряване в страната и има 28 поделения в областните центрове – районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Вие сте имал право да се ползвате от обхвата на медицинската помощ по чл.45 от Закона за здравното осигуряване, и да се обърнете само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса. Вие следва да не заплащате оказаните Ви здравни услуги от пакета на НЗОК, освен от определената за българските осигурени граждани потребителска такса. Във връзка с Вашия сигнал, ще изискаме от НЗОК да ни предоставят цялата информация и най-вече какви действия предприемат, когато им се представя като компетентна институция, предоставяща здравни грижи преносим документ – ПД DA1. EC/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-06-13 19:32:25 Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия? Петя Загорска Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ
Страница 6 of 6864