Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2012-12-20 21:12:36 Имаме служителка специалист в кметство , която е в неплатен отпуск от м.03.2007 г. Причината е грижи за болен член на семейството. Моля кажете има ли право на толкова дълъг неплатен отпуск и на какво основание? Иринка Венелинова Уважаема госпожа Венелинова , Съгласно чл. 160, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. На основание ал.3 на чл. 160 КТ неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Видно от посочените разпоредби законодателят не е определил горна граница за ползване на този отпуск, независимо от причините поради които е поискан. СС Трудово право на Република България
2013-01-14 17:02:14 Добър ден! Назначена съм на ТД с изпитателен срок 6 месеца в полза на работодателя. Бременна съм в 3 месец и съм в неплатен болничен (нямам 6 месеца трудов стаж). Рискова бременност и ще съм в болничен дълго време. Въпросът ми е: може ли работодателят да ме уволни по време на болничния; а в деня когато ми изтича изпитателния срок? Благодаря Полина Георгиева Уважаема госпожа Георгиева, Когато при възникване на трудовото правоотношение страните са уговорили срок за изпитване в полза на едната или двете страни, то до изтичането на този срок трудовото правоотношение може да бъде прекратено на основание чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда, до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Следователно, когато е уговорен срок за изпитване, страната в чиято полза е уговорен може да прекрати трудовото правоотношение без да отправя предизвестие до насрещната страна. В периода на срока на изпитване закрилата по чл. 333 от Кодекса на труда не се прилага. След изтичане срока на изпитване при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е задължен да се съобрази с предвидената закрилата при уволнение за всеки отделен случай. Трябва да знаете, че на основание чл. 70, ал. 4 от Кодекса на труда, в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. ЕКБ Трудово право на Република България
2013-01-30 16:53:34 Във връзка със запор на трудово възнаграждение искам да попитам, каква част по чл.446,т2 трябва да се удържи от заплатата, при положение, че нетната сума след приспадане на осигуровки и данъци е 360, МРЗ е 310, дали трябва да се удържи 1/3 от разликата между 360 и 310, която е 50 и 1/3 от 50 е 16,66, или трябва да се удържи 1/3 от 360, което прави Диана Димитрова Уважаема госпожа Димитрова, Най-вероятно става дума за чл. 446 от Гражданско процесуалния кодекс, поради което следва да се обърнете към Министерството на правосъдието. СС Трудово право на Република България
2013-02-20 10:40:07 При подаване на Уведомление по чл. 62, ал.4 в т.17 Дата на прекратяване коя дата се вписва? Последният ден , в който лицето е било в трудово правоотношение или денят от който лицето вече не е в трудово правоотношение? Елена Димова Няма пречка лице, което има основен трудов договор да сключи трудов договор по чл. 114 КТ, при спазване изискванията за междудневна и междуседмична почивка установени в чл. 151 и 152 КТ. След изменението на чл. 114 КТ времето, през което лицето работи по трудов договор на основание чл. 114 от КТ се зачита за трудов стаж. Следователно, то има всички права произтичащи от трудов стаж, вкл. право на платен годишен отпуск. Платеният годишен отпуск се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж, изчислено по часове, дни и месеци. МВ/ Трудово право на Република България
2013-03-25 12:11:15 Здравейте! Заплатата ми е 300 (брутно) лв и работя на пълен работен ден. Трябва ли работодателят ми да ми вдигне заплатата на 310 лева, след като вече това е минималната работна заплата? Магдалена Миланова Съгласно член единствен от ПМС № 250 от 1 януари 2013 г. определя се нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 310 лв. и на минималната часова работна заплата 1,85 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец. На основание чл. 1 от ПМС № 250, считано от 01.01.2013 г. за пълен работен месец минималната месечна работна заплата на работник или служител не може да бъде по-малка от 310 лв. КС Трудово право на Република България
2013-04-24 19:59:04 За всички работодатели ли важи двата дена отпуск по случай смърт на близък? Платен ли е отпускът и влизат ли двата дена в общия годишен отпуск. И какво следва, ако работодателя не приеме уверението за смърт? Благодаря. Елена Петкова Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. За да се ползва този отпуск работникът или служителят следва да подаде молба до работодателя, с която да го уведоми за настъпилото събитие и че ще се ползва от правото на отпуск по този ред. Няма пречка след ползване на отпуска по чл. 157, ал. 1, т. 3 да се предоставят и останалите документи. Такива документи са акт за смърт - удостоверяващ случая на смърт на лицето, актове за раждане - удостоверяващи родствената връзка на починалото лице и лицата по чл. 157, ал. 1, т. 3 по права линия, свидетелство за сключен граждански брак - удостоверяващо родствената връзка по сватовство. Посоченият отпуск не се включва в платения годишен отпуск. В случай, че работодателят Ви не спазва разпоредбите на трудовото законодателство, следва да сигнализирате съответната инспекция по труда. МВ/ Трудово право на Република България
2013-06-03 13:27:40 Получих предизвестие от работодателя си на осн.чл.326отКТ във връзка с чл.328ал.1т.3от КТл Въпросът ми е тъй като не съм ползвала платен годишен отпуск повече от 2 год. защото бях по майчинство ще ми бъдат ли изплатени тези отпуски след като ме освобождават от длъжност по този член. веселина маринова Уважаема госпожа Маринова, Предполагаме, че сте се завърнали на работа от майчинство през тази ( 2013 ) година и работодателят Ви ще прекрати трудовото правоотношение. Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4 (при невъзможност работника или служителя да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск), правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му - във Вашия случай след ползване на майчинството при завръщане на работа. Следователно, при прекратяване на трудовото правоотношение, имате право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск за времето на ползване на отпуск за бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Трябва да знаете , че при прекратяване на трудовото Ви правоотношение, ако детето Ви не е навършило 3-годишна възраст, работодателят следва предварително да е получил разрешение от Инспекцията по труда, тъй като трудовото законодателство предвижда закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 1 от КТ, съгласно която в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. ЕКБ. Трудово право на Република България
2013-07-12 13:01:44 Лице, което е освободено по чл.325, ал.1т.9, и е навършило възраст по чл.68 от КСО, можели да получи обещетение освен по чл.222, ал.2 и по чл.222, ал.3 Силвия Палейкова В чл. 222, ал. 2 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. Съгласно чл. 222, ал.3 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата обезщетението се дължи независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор. В случай, че работникът или служителят към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест е придобил и право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той ще има право и на двете обезщетения, предвидени в ал.2 и ал.3 на чл.222 от КТ. МВ/ Трудово право на Република България
2013-08-12 13:22:21 Съвместими ли са от един човек едновременно управител на ООД, член на съвета на директорите на АД и служител по трудов договор в търговско дружество с държавно участие камен дапсов Съгласно § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, "работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Не е възможно едно и също лице да възлага и изпълнява работата, да извършва оценка на труда и изпълнението, да налага дисциплинарни наказания, да си разрешава ползване на отпуск, да прекратява трудовия договор или да води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение. Поради това, тъй като управителят на ООД е лицето, което сключва трудовите договори с работниците и служителите в дружеството, не е възможно той да сключи трудов договор сам със себе си и да се яви едновременно в качеството на работник или служител и работодател. Няма законова пречка управителя на ООД да работи по трудово правоотношение в друго дружество, вкл. с държавно участие. МВ/ Трудово право на Република България
2013-08-21 12:05:40 Командирован служител в чужбина през почивните си дни събота и неделя, плаща ли се трудово възнагръждение за тези 2 дена и компенсират ли се с почивка.За времето на комадировката , работодателя заплаща пътни, квартирни и дневни в размер на 50 евро на ден. М.Динкова Съгласно § 7 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за служебните командировки специализации в чужбина, министърът на финансите и министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност, към които следва да се обърнете за отговор на поставените в запитването въпроси. МВ/ Трудово право на Република България
Страница 6863 of 6864