Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2013-09-20 12:46:37 Какви документи трябвя да се съхраняват в личното трудово досие на работника и и къде е регламентирано? М.Иванова Трудовото законадателство не съдържа легално определение на пониятието “трудово досие”. Но от съдържанието на нормативните актове и от установената практика при прилагането им безспорно се налага изводът, че работодателят следва да разполага с различни документи, които са свързани с трудовото правоотношение на съответния работник или служител и които се съхраняват в личното му трудово досие. Необходимостта от изготвянето и съхраняването на документи, свързани с трудовото правоотношение, е задължение на работодателя, което произтича пряко или косвено от различни правни норми. Работодателят е длъжен да изготвя и съхранява тези документи за нуждите на контролните органи, които извършват проверки за спазване на трудовото законодателство, за предоставяне на оригинали или копия от тях на съдебните органи в случай на трудови спорове, както и в други случаи, когато това е необходимо. Съгласно чл. 62, ал. 6 от КТ документите, които са необходими за сключване на трудов договор, се определят от министъра на труда и социалната политика. На това основание е издадена Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор от 1993 г. Съгласно чл. 1 за сключване на трудов договор са необходими: 1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага; 2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; 3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж; 4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; 5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало; 6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години. Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън посочените в чл. 1 , ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт. От изложеното е видно, че с този нормативен акт са определени документите, които са необходими при сключването на трудовия договор. Тези документи стават част от личното трудово досие на съответния работник или служител. Освен тези документи, то обикновено съдържа още: трудов договор, заверено уведомление/уведомления по чл. 62, ал. 3 от КТ, длъжностна характеристика, допълнителни споразумения към трудовия договор, заповеди по чл. 118, ал. 3, 120, 121 от КТ, заповеди за ползване на различни видове отпуски, писмено съгласие за полагане на извънреден и нощен труд и за работа при условията на удължено работно време (когато такова се изисква съгласно КТ), документи, представени от лицето за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит, заповед за прекратяване на трудовия договор и други, свързани с трудовото правоотношение, както и на документите, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. МВ/ Трудово право на Република България
2013-11-20 17:02:35 хората с увреждания ще получатли по 50лв за коледа снежана пенева Въпросът Ви е от компетентността на Агенцията за социално подпомагане. Трудово право на Република България
2013-11-29 13:45:41 Здравейте, при прилагане на тримечно сумарно отчитане на работното време, ако се установят неотработени часове, не по вина на работодателя, следва ли да се приложи чл. 266 ал.1 от КТ? Коя е базата за определяна не възнагр. за тези дни: брутно тр.възн. за предх.мес; или уговореното мес.основно възнаграждение по ТД за м? Благодаря. Никола Цанков Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, т. е. за която се е уговорил. Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. При установено по този изчисляване на работното време, работодателят отчита работното време на конкретния работник или служител в края на отчетния период. Поради това е възможно, през отделен месец продължителността на отработеното време да е по-голяма от нормалната, а през друг месец да е по-малка, но в края на периода да не се превишава нормата работно време, а и да не се допуска “недоработване” в отчетния период. Ако работодателят допуска „недоработване” в отчетния период означава, че той не осигурява работа и за останалите часове следва да заплаща като при престой. Ако работникът или служителят е допуснал престой през отчетния период по своя вина, се прилага чл. 267, ал.2 КТ. МВ/ Трудово право на Република България
2014-01-12 09:30:40 Напускане поради несъглсие с работно време и почивка Василка Христова Уважаема г-жо Христова, Продължителността на работното време се определя при сключване на трудовия договор, а почивките са регламентирани в КТ. Ако считате, че работодателят не спазва задълженията си, уговорени в трудовия договор и установени с нормативен акт, можете да се обърнете за съдействие към Инспекцията по труда, която осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство. Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие е уредено в чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ. ЛТ/ Трудово право на Република България
2014-01-17 16:15:35 Как се прекратява ТД, неподписан от работника, но регистриран в НАП? Уведомлението също не е подписано от него. Плащани са заплати и осигуровки. Работникът не се явява на работа. Можем ли да го уволним дисциплинарно? Как можем да си възстановим парите и да прекратим договора? Виолета Господинова Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя, т. е. той се подписва от двете страни. Поради това изразяваме мнение, че във Вашия случай няма сключен трудов договор, поради което не можете да предприемете действия по КТ. По отношение на неподписаните уведомление се обърнете към НАП. СН/ Трудово право на Република България
2014-04-24 07:40:30 Докога в бургаска област и по точно община Камено по селата ще работят социални работници със средно образование и когато се появи кандидат с неоходимата квалификация му отговарят че е назначен по заварено положение .МОля отговорете Станка дамянова Въпросът е от компетентност на АСП. СН/ Трудово право на Република България
2014-06-13 16:04:20 Моя въпрос е следният:Аз имам дете на 5 години и половина и искам да попитам дали имат право да ме съкратят, при условие, че съкращават целия отдел в голяма фирма. Благодаря предварително. Диана Димитрова Уважаема г-жо Димитрова, Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 КТ право на закрила при уволнение има работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. ЛТ/ Трудово право на Република България
2014-06-26 14:09:31 С психично заболяване съм и попадам в защитените от уволнение в Наредба № 5 МТСГ.Бях уволнена въпреки решение на ТЕЛК с посочено влошаване на болестта при евентуално уволнение и без разрешение на Инспекцията по труда. Последва рязко влошаване на болестта ми и инвалидизиране 74%. Имам ли право на обезщетение за претърпени вреди и как да го потърся. Елена Томова В чл.333, ал.1, т.3 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В чл.1, ал.1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ е предвидено, че закрила при уволнение имат работници или служители, боледуващи от някоя от следните болести: 1. исхемична болест на сърцето; 2. активна форма на туберкулоза; 3. онкологично заболяване; 4. професионално заболяване; 5. психично заболяване;6. захарна болест. Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1 – ал.2 на чл.1 от наредбата. Съгласно чл. 333, ал. 2 от КТ преди уволнението се взема мнението и на трудово - експертната лекарска комисия. В случай, че работодателят реши да прекрати трудовото правоотношение с лицето на някое от горепосочените основания, необходимо е преди това да поиска предварително разрешение от инспекцията по труда, както и мнението на съответната ТЕЛК. В чл. 344, ал. 3 от КТ е предвидено, че в случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда спора по същество. Трудово - правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава по съдебен ред. Срокът за предявяване на иск е 2 - месечен, считано от прекратяването. Обезщетение за за претърпени вреди по наше мнение, можете да търсите по съдебен ред, по реда на общото гражданско законодателство. МВ/ Трудово право на Република България
2014-07-08 10:26:52 Съпругът ми ползва неплатен отпуск по реда на чл.167а от КТ. Имам ли през тези 6 месеца да ползвам болничен за гледане на детето ни, издаван от педиатъра му? Савина Николова Уважаема г-жо Николова, В разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е регламентирано правото на осигурените лица (в случай че имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж) на парично обезщетение за гледане на дете в различни хипотези. В чл. 45, ал. 2 КСО е предвидено, че за един и същи осигурителен случай за едно и също време парично обезщетение по ал. 1 може да се изплаща само на един осигурен член на семейството. Тъй като паричните обезщетения се изплащат от НОИ, за повече информация можете да се обърнете и към НОИ. ЛТ/ Трудово право на Република България
Страница 6864 of 6864