Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2019-12-12 19:13:12 Колко време трябва да чакам формуляр U1иE104 .Подала съм искане за издаване на 29.10.2019г в каноникеса в гр.Паралимни Кипър. Все още не съм го получила и по тази причина не може да ми бъде изплатено обезщетение за безработица. За миналата година го получих след осем месеца. Боряна Панчева Уважаемa госпожо Панчева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. В посочените регламенти е предвидено, че компетентните институции следва да отговарят на запитвания от институции на други държави в разумен срок, т.е. не е посочен конкретен срок за отговор. Съветваме Ви да се обърнете към Националния осигурителен институт, за да бъде изпратено напомнително писмо до компетентната кипърска институция. ГЯ/ТПООУТ
2012-09-26 12:54:18 hi, iskam da pitam za6to tozi mesec vse o6te ne sa mi prevedeni dackite nadbavki kakva e pri4inata Anastasia Baldjieva Въпросът Ви не е от компетентността на отдел ЕМСП. Компетентна институция в Република България за семейните обезщетения е Агенция за социално подпомагане. Европейско и международно социално право
2013-08-02 15:10:48 Здравейте, Искам да попитам как е уреден въпроса с болнични за бременност, издадени в страна от Европейския съюз? Лицето е български гражданин, осигурен при български работодател. Благодаря, Анита Василева Уважаема г-жо Василева, въпросите, свързани с ползване на права от системите на социалната сигурност, когато сте работили или живели в повече от една държава членка на ЕС се уреждат от Регламент № 883/2004 и Регламент №987/2009. Основен техен принцип е, че във всеки един момент сте подчинена само на едно законодателство. Ако сте осигурени в България, т.е. попадате в обхвата на българското законодателство, съгласно Регламентите ще ползвате болнични за бременност и обезщетения в размерите, предвидени в българското законодателство, независимо къде е вашето място на пребиваване или престой. Европейско и международно социално право
2014-08-03 09:10:35 Имам 14г.първа категория и 20г.3-та категория труд.В момента съм на 53г и 8 месеца.Имам ли право на по ранно пенсиониране?Благодаря предварително за отговора! Филип Динчев Уважаеми господин Динчев, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Обществено осигуряване". Г.Я./ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-03-08 15:09:08 Работодател отказва при изчисляване процент за прослужено време, да вземе под внимание стаж във Франция, надлежно удостоверен с документ Е104. Правилно ли е това? Станка Тодорова Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лице е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За да бъде зачетен придобитият от Вас трудов стаж във Франция, следва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите копия на акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Формуляр Е 104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност на лице, осигурявало се в друга държава-членка на ЕС, ЕИП или в Швейцария, да придобие здравноосигурителни права по българското законодателство след завръщането си в България в резултат на признаване на осигурителните му периоди, завършени в друга държава членка. Формулярът Е 104 не е доказателство за признаване на трудов стаж от работодател. Видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, както и условията за заплащането им, са уредни в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от Наредбата е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Ако смятате, че във Вашия случай е налице нарушение на трудовото законодателство, можете да се обърнете към съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. ГЯ/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-06-13 19:32:59 Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия? Петя Загорска Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ
2016-09-16 20:03:51 Здравейте, Как се зачита трудов и осигурителен стаж от чужбина, в случая от Англия? Ако е необходимо моя тел. е 0888001667..... Благодаря предварително! Георги Иванов Уважаеми господин Иванов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно английското законодателството, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по английското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Англия за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. МХ/ТПООУТ
2020-02-06 12:38:42 Относно:Кислородотерапия в извънболнична помощ.Бих искала да попитам ,дали вече има някакво становище във връзка с предложението към Експертния съвет за извън болнична помощ да бъдат включени медицински изделия за хора ,страдащи от ХОББи по-точно за заплащане от НЗОК закупуване на кислородни концентратори. Зоя Георгиева Уважаема г-жо Георгиева, по интересуващите Ви въпроси се обърнете по компетентност към Министерство на здравеопазването и НЗОК. ВН
2012-01-22 10:53:43 какъв е срока на отговор при запитване от друга държава на европейския съюз за български гражданин людмил йорданов Съгласно българското законодателство срокът за отговор на граждани е 30-дневен. Какъв е срокът за отговор в друга държава-членка зависи от нейното национално право или международни договори и/или споразумения, приложими за нея, в които са предвидени такива срокове. Европейско и международно социално право
2012-09-16 22:51:24 kak da peiznaia i kakav dokument da poiskam za popalvane za da mi priznaiat staja v uk,koito da mi posluji i za pensia.samo dogovors uk rabotodatel i fi6ove za zaplati li.KAM MINISTERSTVOTO LI.AZ PITAH POSLANNIKA S EMAIL I MI OTGOVOTI 4E S NACIONALNIAT OSIGURITELEN NOMER OT UK STAVA.NO KADE NA KOGO DA SE PREDSTAVI TOZI NOMER.V KOI OTDEL OT VA6ETO M lyubomira bozukova Въпросите, касаещи зачитането на осигурителния стаж в други държави-членки на ЕС и правата, произтичащи от това се уреждат понастоящем от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/2009. Пълният текст на регламентите можете да намерите на следния адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm Координационните регламенти на ЕС предвиждат взаимно зачитане на осигурителните периоди при определяне правото на пенсия във всяка държава, в която сте работила и изплащане на пенсия от всяка отделна страна, чийто размер ще отговаря на времето, през което сте осигурявани по нейното законодателство. Ако сте на територията на Република България и отговаряте на условията за пенсия в една или повече от държавите, в които сте работила, следва да подадете заявление в свободен текст до районното управление „Социално осигуряване” на Националния осигурителен институт по постоянния Ви адрес и в заявлението да посочите, че имате периоди на осигуряване в друга държава/и членка на ЕС (във вашия случай Великобритания). НОИ служебно ще отправи запитване до съответната британската институция, която ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурен по нейното законодателство. Ако се намирате във Великобритания, следва да се обърнете към британската пенсионна институция, като тя на свой ред ще изиска служебно информация от България. Така потвърдените осигурителни периоди се сумират - т.е. при преценка дали отговаряте на условията за придобиване на право на пенсия от една държава-членка се вземат предвид и периодите осъществени съгласно законодателството на друга държава-членка, а всяка държава изплаща пенсия, изчислена съгласно съответните периоди на осигуряване. С други думи, Република България ще изплаща месечна пенсия, в размер, съответстващ на осигурителните Ви периоди, завършени по българското законодателство, докато Великобритания ще изплаща месечна пенсия, в размер, съответстващ на нейните осигурителни периоди. Пенсията Ви ще бъде изплащана по Ваша банкова сметка във всяка една държава-член на ЕС, без каквото и да е намаляване, изменение или спиране, породено от факта, че не сте на територията на отпускащата пенсия държава. Обменът на данни се осъществява между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи, които те разменят служебно. Тези документи не се попълват, пренасят и удостоверяват от частни лица, нито от други държавни институции, които не са включени в прилагането на регламентите. Европейско и международно социално право
Страница 7 of 6864