Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2015-06-13 19:33:48 Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия? Петя Загорска Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ
2016-08-16 12:43:33 казвам се Ангел Василев работя вьв Великибритания Искам да се пенсионирам тук какьв е начина да си прехвьрля трудовия стаж от Бьлгария вьв Великобритания Ангел Василев Уважаеми господин Василев, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по английското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Великобритания за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Информация за условията, на които следва да отговаряте, за да Ви бъде отпусната пенсия съгласно английското законодателство, можете да получите от съответната компетентна институция в Англия със следния адрес и телефон: Address 1: Tyneview Park, Whitley Road Newcastle upon Tyne NE98 1BA United Kingdom Phone: +44 191 218 7777 Fax: +44 191 218 7120 Email: TVP.INTERNATIONALQUERIES@THEPENSIONSERVICE.GSI.GOV.UK URL: www.direct.gov.uk Е.С.
2015-05-29 15:11:39 По съдебно решение (влязло в сила) имам да получавам сума от Дирекция Социално подпомагане. От Дирекцията поискаха да посоча банкова сметка за превеждана на сумата. Въпросите ми са: 1.Мога ли да посоча банкова сметка в чужбина, но в ЕС (тъй като съм извън страната) 2. Ако има ограничения в тази насока, кои са законовите текстове, които ги налагат - кои членове и алинеи. Моля изпратете отговорите на посочения мейл. Всичко добро И.Ашков Ilian Ashkov Уважаеми господин Ашков, Моля задайте Вашия въпрос в рубриката Социални помощи или Социални услуги. ЕС/ТПОО
2015-06-13 19:36:03 Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия? Петя Загорска Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ
2015-01-23 12:06:22 имам ли право да стана личен асистент на свекърва ми какви документи са необходими освен телково решение икъм кого трябва да се обърна процента на инвалидност е 100процента Севжан Османова Уважаема госпожо Османова, Въпросът Ви не попада в компетенциите на настоящата рубрика. Моля, задайте го в рубрика "Социални услуги". ГЯ/ Европейско и международно социално право
2013-10-26 16:17:05 Здравеите. Съпругът ми работи легално в Норвегия от 2 години. Аз съм бременна на 2-я месец за първо дете и не работя. Искам да знам ако родя в Норвегия какви на обещетения ще имаме право и колко време Бедрие Ахмед Уважаема госпожо Ахмед, В отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Тези регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност (в това число и семейни обезщетения), когато сте живяла или работила в няколко държави членки на ЕС. Социалното подпомагане е изключено от материалния обхват на Регламент 883/2004 по силата на чл.3, §5, б. „а” от него. Това означава, че социалните помощи и обезщетения се отпускат изцяло по условията и реда на националното законодателство на държавите членки и обикновено докато лицата пребивават на тяхна територия, като същите не подлежат на износ на територията на други държави членки. Затова по отношение на условията и реда за отпускане на социални помощи в Норвегия следва да се обърнете към съответните институции там. Европейско и международно социално право
2014-05-21 16:42:22 Здравейте!Наша фирма със седалище и основна дейност в България, ще извършва строителна дейност в Грузия.Работници ще бъдат командировани от България,за да работят на обекта в Грузия.Къде ще трябва да бъдат осигурявани - в България или в Грузия? Сирма Владимирова УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЛАДИМИРОВА, След денонсирането на спогодбата между НРБ и СССР за социално обезпечаване от 1959 г., отношенията между Република България и Грузия в областта на социалната сигурност остават неуредени. Със закон от 3 юли 2003 г. (обн., ДВ, бр.63 от 2003 г.) Народното събрание денонсира Спогодбата между НРБ и СССР за социално обезпечаване от 1959 г. Законът влезе в сила на 1 януари 2004 г. На основание чл. 20, т. 2 от денонсираната спогодба, тя прекрати действието си в отношенията между Република България и държавите правоприемници по договорите, сключени от бившия СССР, от 1 януари 2005 г. Липсата на спогодба в областта на социалната сигурност създава опасност от възникването на двойно осигуряване, т.е. за периода на командироване на работниците да възникне задължение за заплащане на осигурителни вноски едновременно в България и Грузия. Компетентността за определяне на задължения за внасяне и събиране на осигурителни вноски съгласно българското законодателство е на Национална агенция за приходите. Затова за повече информация по този въпрос следва да се обърнете към тях. МИ/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2014-09-30 16:34:02 Бих искала да попитам дали може датски гражданин, работещ на трудов договор у нас, да получи при уволнение обезщетение по чл. 222, ал. 3 (КТ), ако е ПРИДОБИЛ право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по нашето право, но е УПРАЖНИЛ правото си на пенсия в Дания и в момента получава датска такава ? Благодаря предварително за отговора! Радина Миндева Уважаема госпожо Миндева, Съгласно разпоредбата на чл. 222 (3) от Кодекса на труда, в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Посоченото обезщетение може да се изплаща само веднъж. Предвид редакцията на текста, от значение е трудовото правоотношение да е регулирано от българското трудово законодателство, както и лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно българското законодателство (вкл. при прилагане на правото на ЕС, което също е част от националното ни законодателство). Ирелевантно е дали вече е отговорил на условията за пенсиониране в друга държава-членка и дали получава пенсия от нея. Ето защо, ако лицето отговаря на изискванията и е придобило право на пенсия по българското законодателство, то следва да има възможност да получи обезщетението по чл. 222 (3) КТ. Поради факта, че очевидно лицето има периоди на заетост в друга страна член на ЕС – Дания, за извършване на преценка дали то отговаря на изискването за размер на осигурителен стаж по българското законодателство ще се приложат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Те предвиждат при определяне на правото на социални обезщетения (вкл. пенсии) задължително зачитане на всички периоди на заетост, пребиваване или осигуряване, придобити на територията на други държави-членки, доколкото тези периоди не съвпадат. Така се гарантира, че никой работник няма да бъде ощетен поради това, че е работил в повече от една държава-членка. Всяка държава ще изплаща пенсия, съответстваща на завършените в нея периоди на осигуряване. Предвид изложеното, датският гражданин, работещ по трудов договор, подчинен и регулиран от българското трудово законодателство, има право да получи обезщетение по чл.222(3) КТ, ако отговаря на условията на нормата. Специално условието да е придобито право на пенсия за ОСВ ще бъде изпълнено и когато правото е възникнало в резултат на сумиране на периоди на осигуряване от няколко държави-членки на ЕС при условията на Регламент 883/2004. Н.А./ТПООУТ Европейско и международно социално право
2017-04-28 12:13:50 Здравейте,уважаеми експерти! Имам няколко въпроса свързани със здравното и осигурително право,които не знам към коя точно институция да отправя-надявам се да получа отговори на въпросите си с Ваша помощ.Към настоящия момент съм здравно и социално осигурен без прекъсване на правата през последните 7-8 години и без промяна на работното ми място. Конкретните ми въпроси са следните: Ако бъда съкратен по причина намаляване щата на работниците или при подаване на молба за напускане по взаимно съгласие/мое желание, какви права имам в социално и здравно осигурително отношение и към кои институции трябва да се обърна за компетентни отговори 1.Мога ли да кандидатствам за социални помощи при безработица за периода, в който си търся работа и ще имам ли задравно-осигурителни права, и за какъв период?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 2.Мога ли да търся работа в друга страна от ЕС и по-конкретно Австрия - ще имам ли там някакви социални, и здравно осигурителни права в периода, в който си търся работа, и ако да, какви са необходимите документи, които да изискам от българските институции за представяне в Австрия за да ползвам правата,които съм получил в България там ?Мога ли да прехвърля правата си там за периода, в който търся работа?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 3.Ако търся работа в Австрия ще ми бъде ли признат стажа,който имам в България,какви документи са необходими да се представят на австрийските компетентни органи и от коя българска институция да се изискват?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 4.Имам ли право да кандидатствам в австрийското бюро по труда за намиране на работа?Има ли документи,които трябва да изискам от българските институции, и какви са те?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 5.Имам ли някакво право на здравно осигуряване в България/Австрия за периода, в който търся работа?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 6.При завръщане в България ще дължа ли здравни и социални осигуровки за периода,в който не съм бил в България и съм търсил работа в друга държава?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 7.Как се определят сроковете за получаване на помощи в друга държава/Австрия/, ако имам придобити такива права, и какви са необходимите документи за чуждите институции, и от коя българска институция трябва да се изискват? Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 8.Имам ли право да кандидатствам за езиково обучение в периода, в който търся работа в друга страна / Австрия / и необходимо ли е представяне на някакви български документи? Предварително благодаря за отделеното време! Николай Гълъбов Уважаеми господин Гълъбов, Имайки предвид предоставената със запитването Ви информация, приемаме, че през последните 7-8 години и към момента на отправяне на запитването Ви, работите по трудово правоотношение. В тази връзка, предоставяме следната информация: Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, изр. първо от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 1-3 от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда - работещи по еднодневни трудови договори, или законодателството на друга държава. Съгласно чл. 54б, ал. 1 от КСО дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Съгласно чл. 54в, ал. 1 от КСО паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г. На това основание, в случай че трудовото Ви правоотношение бъде прекратено по инициатива на работодателя - вкл. при съкращаване на щат, преценката на правото и размера на паричното обезщетение за безработица, ще се извърши на основание на посочените по-горе разпоредби. В случай, че трудовото Ви правоотношение бъде прекратено по Ваша инициатива/желание (подадете молба за напускане или то бъде прекратено по взаимно съгласие) се прилага разпоредбата на чл. 54б, ал. 3, съгласно която безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. В отношенията между Република България и останалите държави – членки на ЕС (в т.ч. и Австрия) в областта на социалната сигурност се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) №987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност на лица, които са работили и са се осигурявали в няколко държави – членки на ЕС. С помощта на регламентите се определят общи правила и принципи, които трябва да бъдат спазвани от държавите членки при прилагането на националните закони спрямо лицата, упражняващи своето право на свободно движение и престой в рамките на общността. Установени са правила относно определяне на приложимото спрямо лицата законодателство, предвидено е сумирането на осигурителни периоди, придобити в други държави членки, с оглед придобиване на право на определен вид обезщетение или пенсия в дадена държава и др. Целта е лицата да не се осигуряват двойно или да загубят придобити права на обезщетения за социална сигурност, без да имат възможност да натрупат нови. По този начин гражданите на ЕС, които са упражнили своето право да се движат свободно в рамките на Общността, няма да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение спрямо местните лица. С регламентите на ЕС относно социалната сигурност не се въвеждат нови видове обезщетения, нито се отменя националното законодателство. Всяка държава, съгласно прилаганото от нея законодателство, определя какви обезщетения се отпускат, при какви условия, и по какъв начин се изчисляват размерите им. Като гражданин на ЕС имате право да търсите работа в друга държава членка в съответствие с разпоредбите, приложими и за националните работници. За да получавате обаче парично обезщетение за безработица от тази страна, както и други видове финансова помощ за намиране на работа, е необходимо да сте изпълнили условията, предвидени в законодателството ѝ, тъй като всяка страна от ЕС има собствени правила за обезщетенията за безработица. В съответствие с установения в Регламент (ЕО) № 883/2004 принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – България), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция у нас, а именно в дирекциите „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай България), и което отиде в друга държава членка (Австрия), за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте бил регистриран като безработно лице у нас поне 4 седмици преди заминаването Ви в Австрия; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на България следва да се регистрирате като безработно лице в съответната служба в Австрия. Ако се регистрирате след тази дата, Вашето обезщетение ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от България, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната българска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в Австрия, следва да се върнете в България преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на българската служба по заетостта или изобщо не се върнете в България, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Бюрото по труда, в което ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще можете да прехвърлите обезщетението си в Австрия. Същият следва да се предостави на компетентната австрийска институция. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. Както споменахме по-горе, един от основните принципи в координационните регламенти е, че лицата, за които те се прилагат, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. С други думи – във всеки един момент вие ще плащате осигурителни вноски (социални и здравни) само в една държава. Правилата за определяне на приложимото законодателство са установени в дял ІІ на Регламент (ЕО) № 883/2004. В общия случай лицата внасят задължителните осигурителни вноски в държавата членка, на чиято територия полагат труда си. Следва също така да имате предвид, че в регламентите е предвидено „сумиране на периоди“. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение съгласно законодателството на друга държава членка. Ето защо, при завръщане в България периоди на осигуряване, придобити в Австрия, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение в Австрия. За конкретна информация дали имате право на обезщетения или други права (напр. езиково обучение) по австрийското законодателство е необходимо да се обърнете към компетентната австрийска институция. Бихме искали да отбележим, че помощите под формата на социално подпомагане (обезщетения, независещи от вноски) не попадат в обхвата на регламентите за социална сигурност и те се предоставят от държавата, в която пребивава лицето, съгласно прилаганото от нея законодателство. За повече информация относно определянето на приложимото законодателство следва да се обърнете към компетентната институция у нас – Националната агенция за приходите, а за по-подробна информация, касаеща здравното осигуряване – към Националната здравноосигурителна каса.
2020-02-27 12:14:09 Здравейте, от 2005 г. раборя в Испания, а от 2014 в Обединеното Кралство - представяла съм всяка година съответните документи пред НОИ - E 104/от Испания/ и U1/от UK/ След справка в НАП се установи, че нямам трудов стаж. Какъв е реда този трудов стаж да бъде зачетен и в България? В момента съм на борсата и ми признават само 4 месеца тр. стаж. Златка Кехайова Уважаема госпожо Кехайова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно законодателството на друга държава членка, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. При настъпване на съответния осигурителен риск (болест, майчинство, безработица и др.) следва да подадете до Националния осигурителен институт заявление за отпускане на обезщетение/пенсия като посочите, че имате осигурителни периоди в друга държава членка. НОИ по служебен път ще поиска информация от компетентната институция в съответната държава и след потвърждаване ще извърши преценка на правото Ви на обезщетение/пенсия. ГЯ/ТПООУТ
Страница 8 of 6864