Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2017-06-22 22:47:59 Здравейте! Живея и работя в Белгия. По тукашните закони научих че мога да получавам детски надбавки но ми изискват документите Е411 и Е 401 попълнени от България, че не получавам там детски .Бихте ли ми казали от коя институция мога да ги получа .Бихте ли ми казал от коя институция мога да ги получа. Благодаря! Фериха Уважаема госпожо, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно посочените регламенти, при подаване на заявление за ползване на социални права от материалния обхват на регламентите (в т.ч. семейни обезщетения) комуникацията между компетентните институции се осъществява служебно посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова необходимата информация ще бъде поискана от институцията, в която сте подала заявление за отпускане на семейно обезщетение (в случая – белгийската) Компетентната институция в България относно семейните обезщетения по Регламент (ЕО) 883/2004 е Агенцията за социално подпомагане. Ето защо Ви съветваме за повече информация да се обърнете към АСП. НА
2018-10-07 14:19:52 Уважаеми г-жо/г-не, Бих искала да получа информация за нормативните разпоредби във връзка с определяне правото на пенсия при условие, че съм работиа в 3 държави на ЕС. Родена съм 1966. Имам около 15 години трудов стаж в България за периода 1987 – 2003. От 2003 до 2018 бях на работа в Румъния, а сега постъпих на работа в Швеция. На какъв принцип ще ми се изчисляват условията за пенсиониране и на база на кои вноски ще бъде калкулирана сумата за получаване? Мога ли да се пенсионирам от България при навършване на определената за мен възраст и със стаж събран от други ЕС държави, ако последните години не са ми в България? Благодаря Ви. С уважение, Даниела Христова Даниела Христова Уважаема госпожо Христова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското, румънското и шведското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Румъния за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, пенсия от страна на Швеция за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Размерът на пенсиите във всяка държава ще бъде изчислен на база осигурителните вноски в съответната държава. ГЯ/ТПООУТ
2020-02-05 15:47:41 Необходимо ли е сключване на трудов договор за 6 м. стажуване в България на студент -италиански гражданин, изпратен по силата на спогодба за стажуване, сключена с италианско ВУЗ? Същият няма да получава възнаграждение в България, а стажантска надбавка, изплащана от италианското ВУЗ. Моля за бърз отговор. Розалина Иванова Розалина Иванова Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл. 233б, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ), работодателят може да сключи трудов договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност. Договорът се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Видно от разпоредбите, следва да са налице всички предпоставки за сключване на трудовия договор с условие за стажуване: стажантът да е завършил висше училище; да няма опит по придобитата в резултата на образованието си професия или специалност и договорът да е за длъжност, която съответства на придобитата от него квалификация. В конкретния случай, с оглед на това, че лицето е все още студент във ВУЗ, сме на мнение, че чл. 233 б от КТ няма да намери приложение. (СР)
2013-01-22 16:42:31 Здравейте,аз съм рускиня с двойно гражданство.Тази година ще навърша 63 години,имам трудов стаж,но само в Русия.Тук съм работила,но без трудов договор и не мога да докажа никакъв стаж.От Русия получавам пенсия,а имам ли право на пенсия в България по години (минимална). Людмила Янева В глава шеста от Кодекса за социално осигуряване са посочени пенсиите, които можете да получавате по българското законодателство. Въпреки липсата на осигурителен стаж по българското законодателство, Вие бихте могли да получавате някоя от пенсиите, несвързани с трудова дейност, посочени в раздел ІV от тази глава, ако отговаряте на изискванията за тях. Съгласно Договора за социална сигурност, сключен с Руската федерация, периодите на осигуряване, завършени в Русия, биха били взети предвид при определяне правото на българска пенсия за осигурителен стаж и възраст или за инвалидност, ако имахте български осигурителни периоди от поне година, каквито Вие твърдите, че нямате към настоящия момент. Справка за Вашия осигурителен стаж бихте могли да направите в НОИ. Европейско и международно социално право
2015-01-02 21:52:48 ZDR;otkade moga da si iskaram dokument [ E302 ] SABKA KARADJOVA Уважаема госпожо Караджова, E формуляр 302 -Удостоверение за членове на семейството на безработно лице, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията, са формуляри, които се използваха за обмен на информация между НОИ и компетентните институции на другите държави от ЕС и се попълват служебно от длъжностните лица в Дирекция “Европейска интеграция и международни договори” по старите координационни регламенти - Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 . С влизане в сила на новите координационни регламенти - Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009, които се прилагат от май 2010 година, E формуляр 302 е заменен от т.н. СЕД 006. За целта следва да подадете в НОИ заявление, за предоставяне на информация от Република България за друга държава-членка на ЕС за членовете на семейството на безработно лице със СЕД U006. Информация, както и формата на самото заявление може да намерите на следния ел. адрес http://www.nssi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl ЕС/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2012-12-21 13:41:03 Във връзка с ратифицираната от Р България Морска трудова конвенция (ДВ бр.42 от 5.6.2009) възможно ли е да бъде издаден сертификат/документ удостоверяващ,че като местно ЮЛ изпълняваме условията на тази конвенция,което да послужи пред чужди корабособственици и организации Димитър Йорданов Уважаеми господин Йорданов, За информация относно Морската трудова конвенция моля да се обърнете към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция “Морска администрация". Европейско и международно социално право
2014-02-28 13:10:35 бих искала да попитам нещо съпругът ми има легални документи в италия .въпросът ми е мога ли да получавам детски надбавки ,ако детето ми е родено и живее в българия,и мъжът ми трябва ли е да там на работа или може и само с документите ани станкова Уважаема госпожо Станкова, В отношенията между България и останалите държави-членки на ЕС в сферата на социалната сигурност се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009, установяващ процедура по прилагането на Р 883/2004. Основен принцип на Р 883/2004 е, че лицата, спрямо които той е приложим, са подчинени на законодателството само на една държава членка. Във връзка с отправното от Вас запитване, за да се определи коя държава (в случая Италия или България) е компетентна за предоставянето на семейни обезщетения, ще бъде приложима разпоредбата на чл. 68 от регламента, която урежда т.нар. „правилата за предимство“. В Република България детски надбавки се отпускат на база на пребиваване в страната. Не знаем обаче каква е схемата за отпускане на семейни обезщетения в Италия – на база на пребиваване или на база на заетост. Ако в Италия правото се основава също на пребиваване, както е в България, то тогава е приложима разпоредбата на чл. 68, б. б, т. iii, според която първа по приоритет държава е тази по местопребиваване на децата, т.е. във Вашия случай, това ще е България и тя ще бъде компетентна да отпусне детските надбавки. Ако обаче в Италия правото се основава на заетост или на самостоятелна заетост и съпругът Ви работи там, тогава ще бъде приложима разпоредбата на чл. 68, б. а и Италия ще бъде първа по приоритет държава и ще бъде отговорна за предоставянето на детските надбавки. Н.И./ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-01-02 22:04:49 ЗДРАВЕЙТЕ ; ОТКЪДЕ МОГА ДА СИ ИЗКАРАМ ДОКУМЕНТ Е 302 --- БЛАГОДАРЯ; НЕЛИ СЛАВЧЕВА Уважаема госпожо Славчева,E формуляр 302 -Удостоверение за членове на семейството на безработно лице, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията, са формуляри, които се използваха за обмен на информация между НОИ и компетентните институции на другите държави от ЕС и се попълват служебно от длъжностните лица в Дирекция “Европейска интеграция и международни договори” по старите координационни регламенти - Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 . С влизане в сила на новите координационни регламенти - Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009, които се прилагат от май 2010 година, E формуляр 302 е заменен от т.н. СЕД 006. За целта следва да подадете в НОИ заявление, за предоставяне на информация от Република България за друга държава-членка на ЕС за членовете на семейството на безработно лице със СЕД U006. Информация, както и формата на самото заявление може да намерите на следния ел. адрес http://www.nssi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl ЕС/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-12-24 17:17:28 Kakvi sa trudovo pravnite ni otnosheniq s republika Islandiq. Zachita li se trudoviq staj pridobit tam . Milen Marinov Уважаеми господин Маринов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. С оглед на факта, че Исландия е част от ЕИП, то положеният от Вас трудов стаж може да бъде зачетен от български работодател по силата на посочените по-горе разпоредби. За целта следва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите документи, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Такива документи могат да бъдат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентна институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от КТ, работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. ГЯ/ТПООУТ
2011-11-06 19:22:29 Живея и работя в Кипър.Прибирайки се в България мога ли да си прехвърля социалните осигуровки от Кипър в България ,за да използвам натрупания стаж ? Пламена Арабаджиева Въпросите, свързани с ползването на социални права, произтичащи от пребиваване и заетост в друга държава-членка на ЕС, се уреждат от Регламенти № 883/2004 и № 987/09. За да ползват социалните си права и да получат търсените от тях обезщетения, гражданите следва да посочат на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеят към момента на подаване на искането за конкретното обецщетение, че имат осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Институцията, приела заявлението, ще го препрати в другите държави по служебен път, като те също по служебен път ще проверят и потвърдят осигурителните периоди, завършени съгласно тяхното законодателство. Така потвърдените периоди се сумират - като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди, като завършени съгласно нейното собствено законодателство (чл. 6 от Р 883/2004). Европейско и международно социално право
Страница 5 of 6864