Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2017-11-06 12:34:25 Служителка по майчинство, което изтича на 19.12.17 г., иска да си ползва и платения отпуск, натрупан от 2 г. На нейно място е назначена служителка, която също е в отпуск по майчинство. Трябва ли да се върне на работа титулярката, за да ползва платен редовен отпуск? Румяна Калчева Уважаема госпожо Калчева, Разпоредбите на чл. 259 от Кодекса на труда уреждат т.нар. “вътрешно заместване”. Заместването продължава до реалното завръщане на титуляра. Преминаването от един в друг вид отпуск на титуляра не е причина за преустановяване на заместването. Няма пречка, след изтичане на отпуска по майчинство служителката да ползва веднага платен годишен отпуск, с разрешение на работодателя. КА
2017-11-27 09:30:36 Здравейте! Въпросът ми е относно преизчисляването на нощния труд в дневен, като се тълкува, че това не е извънреден труд, да се плаща ежемесечно и да се приключи с това,защото по принцип, тези часове трябва да се прибавят към дневните часове за месеца. Кое е правилно от двете възможности? Благодаря предварително! Валентина Гаджева Уважаема г-жо Гаджева, В чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е прието, че нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа. Определянето на различна продължителност на нормалния работен ден за работниците и служителите, които полагат труд през нощта, цели възнаграждението на тези лица да се формира по начин, по който когато работят 7 часа през нощта да получават трудово възнаграждение, което се начислява и изплаща за 8 часа работа през деня. Конкретният коефициент на преизчисляване на часовете е приет в чл. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Отделно от това, съобразно чл. 8 от НСОРЗ е въведено задължението за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите да се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Това допълнително трудово възнаграждение следва да се изплаща ежемесечно или според друга договореност за периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение, която е постигната в трудовия договор на основание чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ. В случай, че запитването Ви се отнася до въвеждане на система на сумирано изчисляване на работното време, при което работниците и служителите ще полагат труд и през нощта, обръщаме внимание, че съгласно чл. 9а, ал. 3 от Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б от НРВПО, като се изключва възможността да се планира предварително извънреден труд. Това включва и превърнатите нощни часове в дневни по правилата, определени в чл. 9а, ал. 4 от НРВПО.нс
2010-04-09 13:13:01 искам да попитам ако работник поиска 2 мес. неплатен отпуск, какво става с платения полагаем за тези 2 мес.? женя димитрова Съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работника или служителя, се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Предвид на това, за периода на ползвания неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж, се полага и платен отпуск. КС NULL
2017-12-17 12:34:08 Работя в български клон на чуждестранна компания. Работодателят ми предложи Анекс на английски език към Трудовия ми договор. Поисках предложението му да бъде на български, но той ми отговори, че българския език е официален само между държавните органи и гражданите, и това не важи за общуването между частните фирми и служителите. Кой и защо е прав ? Александър Михайлов Уважаеми г-н Михайлов, Съгласно Кодекса на труд няма изрично изискване трудовия договор, съответно анекс към него, да бъде на български език. По наше мнение няма пречка ако страните по трудово правоотношение желаят да изготвят трудовия договор или анекса към него и на друг език, стига да са спазени изискванията относно съдържанието му, определени в българското трудово законодателство. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 20а, ал. 1 от Закон за задълженията и договорите, договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. Поради това ако сключвате договор или подписвате анекс за изменението му на чужд език трябва да сте наясно със правата и задълженията, които имате по него. Следва да имате предвид, че трудовият договор се изменя по взаимно съгласие между страните по трудовото правоотношение и не сте задължен да подписвате анекс, чието съдържание не разбирате. На последно място, обръщаме внимание, че при възникнал трудов спор компетентната институция за разрешаването му е съда, като съдопроизводствените правила за разрешаването му са определени в Гражданско процесуалния кодекс (ГПК). Съгласно чл. 185 от ГПК документ, представен на чужд език, се придружава с точен превод на български, заверен от страната. Ако съдът не може сам да провери верността на превода или верността на превода бъде оспорена, той назначава вещо лице за проверка. нс
2018-01-12 13:37:01 Може ли работодателя да установи намалено работно време, за длъжности, които не отговарят на изискванията на чл.4 от НАРЕДБА та ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ? И инспекцията по труда ли е органа, който я контролира? Радостин Павлов Съгласно чл. 137, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, намалено работно време се установява за: 1. работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве; 2. работници или служители, ненавършили 18 години. Видовете работи, за които се установява намалено работно време, се определят с наредба на Министерския съвет – ал. 2 на чл. 137 от КТ. В чл. 2 и чл. 3 от наредбата са изрично посочени работите, за които работниците/ служителите имат право на намален работен ден. В чл. 4 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време е посочено, че право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време. Само работниците/ служителите, извършващи предвидените в наредбата работи, имат право на намалено работно време. Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика – чл. 399 от КТ. В чл. 138а, ал. 1 и ал. 2 от КТ е предвидено, че при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Продължителността на работното време по ал. 1 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Процедурата, която следва да спази работодателя е подробно регламентирана в чл. 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Установяването на непълното работно време се извършва с писмена заповед на работодателя, издадена не по-късно от 10 работни преди датата на преминаването към непълно работно време. В разпоредбата на чл. 9 са посочени и реквизитите на заповедта. МВ/
2018-01-30 10:21:46 Служител навършва 61 г. 2 м. на 20.04.2018 г. и необходимия стаж за пенсиониране. Въпросът ми е: Работодателят трябва да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор за осигурителен стаж и възраст- след 20.04.2018 г. или преди навършване на възрастта за пенсиониране? Мановска Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Както е видно от разпоредбата, предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание може да бъде отправено от работодателя след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. МВ/
2010-05-03 13:06:02 Работник в строителната ни фирма не идва на работа от 1 месец.Звъни на Управителя с претенции за дължими суми към него - около 7000 лв, а той лично е подписал ведомости и за м.03.2010г и си е получил заплатите.Как да го прекратим? З. Първанова В този случай на работника може да се наложи дисциплинарно наказание “уволнение” на основание чл. 190, т. 2 от КТ за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни при спазване на изискванията на чл. 193 от КТ и трудовият му договор да се прекрати на основание чл. 330, т. 6 от КТ. СН/ NULL
2010-05-13 14:08:12 В края на април подадох заявление до работодателя за прекратяване на трудовия си договор по чл.326 ал.1 на КТ от 1 юни 2010 г. Спазил съм изскването на ал.2. Ако работодателят не издаде заповед за прекратяване на трудовия договор, следва ли на 1 юни и следващите дни да се явявам на работа. А. Иванов Уважаеми господин Иванов, Прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 326, ал.1 от Кодекса на труда(КТ) е субективно право на работника или служителят и работодателят няма право да откаже. След изтичането на предизвестието следва да престанете да се явявате на работа. Съгласно чл. 128а, ал.3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. СС NULL
2018-04-07 13:09:14 Здравейте, Интересува ме облага ли се с данък общ доход обезщетението по чл. 222 ал. 4 от КТ. Иван Хаджинешев В чл. 24, ал. 2, т. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е предвидено, че в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. За повече информация можете да се обърнете към Министерство на финансите. МВ/
2010-05-20 10:59:13 от 1993 до 1995г. съм работил в една частна фирма, която към момента архиват и е неоткриваем, т.е. не е предаден в държавен архив. Някога при работата ми там ми удържаха осигуровки всеки месец, но нямям отбелязано в трудовата книжка че съм работил там!По какав начин мога да докажа че съм работил там ?Какво ще ме посаветвате да направя? Тодор Борисов В чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се посочват документите, въз основа на които могат да се издават удостоверенията за осигурителен стаж и осигурителен доход. Информация за осигурителния доход на лицето се съдържа в изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. Когато такива липсват, осигурителният доход може да се установява и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. Трудов стаж може да се установи и по съдебен ред на основание Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред и ГПК. По тези искове съдът се произнася с решение, което представлява годно доказателствено средство за установяване на трудовия стаж. МВ/ NULL
Страница 5449 of 6864