Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2015-04-28 15:40:19 Майка ми е пенсионирка, вчера от ТЕЛК и определиха 54% инвалидност. Интересува ме какви права има с тази инвалидност. Мария Петрова Уважаема госпожо Петрова, Моля задайте Вашия въпрос в рубрика или Трудово право и/или Социални помощи. Европейско и международно социално право
2018-01-20 19:19:38 От 1994 година лице се води на учет с диагноза. Решение на ТЕЛК И дата на инвалидизация 01.04.2005г. Когато е трета група няма право на пенсия. При втора група - социална пенсия. На лицето не е издаден документ за учене във висше учебно заведение, защото се води на учет през 2000г. ВЪПРОС: Защо не може да се смени датата на инвалидизация от датата, когато лицето се води на учет и всъщност е инвалид от тогава?! ВТОРИ ВЪПРОС: Значи ли Това, че когато трябва да учи и да работи е инвалид, а когато става въпрос за пенсия нещата се променят, това не е ли дискриминация?! г-жа Куцева Уважаема г-жо Куцева, по първия въпрос, свързан с медицинската експертиза, следва да се обрънете към Министерство на здравеопазването. В случай че сте недоволна от определените в експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, дата на инвалидизиране и др., следва да имате предвид че органът, пред който се обжалват експертните решения, постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна, е Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Във връзка с втория въпрос, относно правото на пенсия на лицата с увреждания, причинени от общи заболявания, Ви уведомяваме, че в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени няколко възможности за пенсионирането им. Условието, което законодателството поставя по отношение на пенсиите, свързани с трудовата дейност, каквато е пенсията за инвалидност поради общо заболяване, е наличието на определен осигурителен стаж, чиято продължителност е свързана с възрастта на осигуреното лице към момента на инвалидизиране. По реда на чл. 74, ал. 1-2 от КСО осигурените придобиват право на такава пенсия, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението за отпускане на пенсия, както следва: 1) до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж; 2) до 25-годишна възраст - 1 година; 3) до 30-годишна възраст - 3 години; 4) над 30-годишна възраст - 5 години, като една трета от осигурителния стаж по т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен. С чл. 74, ал. 3 КСО е уредена възможността инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа да се пенсионират за инвалидност поради общо заболяване при 1 година действителен осигурителен стаж. Понятието „осигурено лице“ е дефинирано с § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на КСО. Най-общо това е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на осигуряване и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Легално определение за „действителен стаж“ е дадено с § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на КСО, като това е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Изискването за наличие на една трета действителен осигурителен стаж не е въведено за лицата, които са се инвалидизирали до 20-годишна възраст, и за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпването им на работа, но при всички случаи, за да придобият право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО, тези лица следва да имат качеството на „осигурени лица“, т.е. да са започнали трудова дейност, за която подлежат на осигуряване и са внесени или дължими осигурителни вноски. С въвеждането на изискването за действителен стаж от 01.01.2015 г. законодателят преустанови възможността за придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от лица, на които е зачетен само осигурителен стаж по силата на някои изрични разпоредби, без реално да е упражнявана трудова дейност. Не се изисква наличие на какъвто и да е осигурителен стаж за придобиване право на социална пенсия за инвалидност, тъй като този вид пенсия не е свързан с трудовата дейност. Съгласно чл. 90а, ал. 1 от КСО за придобиване право на тази пенсия е необходимо лицата да са навършили 16-годишна възраст и да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто (тъй наречената от Вас втора група). ВН
2014-07-21 13:30:27 работих в израел 10 месеца дали ще ми се признае стажа в България и дали имам право на борса иван кузмев Уважаеми господин Кузмев, От 1 септември 2009 г. е в сила Спогодбата между Република България и държавата Израел за социална сигурност. Между компетентните органи на двете държави е подписано и Административното споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Държавата Израел, което въвежда процедурите и документите, необходими за упражняване на правата по спогодбата. Спогодбата се прилага към всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или двете страни, както и към членове на семейството и наследници на такива лица, т.е. гражданството няма значение. Тя предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави (независимо дали преди или след датата на нейното влизане в сила), като те се сумират за преценяване правото на обезщетения и пенсии от видовете, включени в материалния обхват на спогодбата. Ако Вие имате осигурителни периоди съгласно израелското законодателство, фигурирате в израелската осигурителна система и това бъде потвърдено от израелския осигурителен институт, то за съответното време, Вие ще имате право на обезщетение, но при положение, че това обезщетение е включено в материалния обхват на Спогодбата. За съжаление, обезщетенията за безработица по Кодекса за социално осигуряване не са включени в него, както пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Ако желаете да се ползвате от права на пенсия по Спогодбата, то Вие трябва да се обърнете към Националния осигурителен институт в България – районното управление по местоживеене, като посочите, че имате осигурителни периоди в Израел и искате отпускане на пенсия при условията на Спогодбата. Служителите на РУСО следва да Ви окажат необходимото съдействие и да Ви консултират за Вашите права. ЕС/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2015-02-14 22:42:41 Здравейте, ще има ли спогодба между България и САЩ за пенсиониране на български граждани, които са плащали съответните такси но нямат надлежните документи за пребиваване в САЩ. В Полша,Чехия и още наколко страни има.Ще направи ли България нещо за поданиците си?Сигурен съм, това ще облекчи живота на много хора.Този въпрос няма нищо политическо. Антоний Пенчев Уважаеми господин Пенчев, С най-голямо съжаление Ви информираме, че към м. февруари 2015г. между Р България и САЩ няма сключен договор в областта на социалната сигурност, въпреки целенасочените и трайни усилия на МТСП да инициира преговори по такъв договор. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на САЩ осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж от пенсионната институция в Р България, нито да бъдат зачетени за ползване на трудови права в Р България. Разбира се, същото важи и в обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на права в САЩ. Към днешна дата, положението на българските граждани, работещи и осигуряващи се в САЩ и България е такова, че и двете държави зачитат като правно-релевантни само периодите на осигуряване, придобити съгласно тяхното законодателство, което силно намалява обемът от права, до които имат достъп тези лица. ЕС/ТПООУТ Европейско и международно социално право
2013-10-09 19:53:55 Колко време по трудов договор с редовни усигуровки трябва да има български гражданин в страна от ЕС.за да може да получава помош за безработен в България. Милчо Тодоров Уважаеми господин Тодоров, Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца от последните 15 преди прекратяване на осигуряването. За придобиване право на това парично обезщетение България признава и осигурителен стаж зачетен по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна. Европейско и международно социално право
2016-02-01 21:53:04 При даване на коледни и великденски добавки на пенсионерите , защо се смятат и парите за придружител. С тях се плаща на хора за обслужване през почивни и празнични дни. Елена Въндева Уважаема госпожо Въндева, Отпускането на т.нар. коледни и великденски добавки не е свързано с осигурителния принос на лицата. Те не се отпускат на основание разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), който урежда правата на лицата съобразно приноса им в осигуряването. Изплащането на тези допълнителни суми е начин за подпомагане на пенсионерите с най-ниски доходи (тези, чиито пенсии или сбор от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях са под линията на бедност). Тези суми имат социален характер. Но за разлика от социалното подпомагане, при което се извършва социална анкета за притежаваното от лицата имущество, при определянето на добавките към пенсиите такава анкета не може се извърши. С оглед запазването на социалния характер на плащането е възприет друг критерий за преценка и това е размерът на получаваната пенсия заедно с добавките и компенсациите към нея, които се изплащат от Националния осигурителен институт – напр. добавката по чл. 84 от КСО - т.нар. „вдовишка добавка”, добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО и др. В случая с отпускането на великденските добавки този размер не трябва да надвишава линията на бедност за 2016 г., а именно 300 лв. Този критерий не е нов – с линията на бедност беше обвързано изплащането и на т.нар. „коледни добавки“ в края на 2013 г. и 2014 г. и „великденски добавки“ през април 2015 г. Необходимо е да се има предвид и фактът, че винаги, когато се преценява правото на социални помощи, обезщетения и добавки към пенсии, които се определят въз основа на определен доход, е предвидена граница. Когато тази граница е надхвърлена, независимо с каква сума, лицето губи правото на съответната помощ, обезщетение или добавка. Н.А./ТПООУТ
2018-08-09 10:28:16 Моля за отговор: българска фирма с предмет на дейност в ИТ услугите изпраща служител на обучение в предприятие от същата група в Швейцария. Кой ред на командироване се прилага? Има ли значение каква е темата или характера на обуението и как тя се съотнася с характера на полаганата от служителя работа? Благодаря София Никова Уважаема госпожо Никова, В случай, че въпросните служители няма да полагат труд в предприятието от същата група предприятия, т.е. не са командировани с цел извършване на работа, а са командировани за участие в международна конференция, обучение и други, при които не се полага труд срещу възнаграждение, независимо дали се провеждат в предприятие от същата група или в предприятие извън групата, командироването следва да се извърши при спазване на условията и реда на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При командироване на работник или служител за полагане на труд в дружество от същата група предприятия, което е установено на територията на друга държава членка, приложимите изисквания са на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. НА
2011-11-28 16:07:15 Може ли да получавам пенсия за съпруга си от Русия там е работил 7години но сега почина и къде трябва да се обърна към коя институция Росица Иванова Георгиева Уважаема госпожо Георгиева, Националният осигурителен институт е компетентната българска институция относно пенсиите съгласно Договора между Република България и Руската Федерация за социално осигуряване, в сила от 20 март 2010 Европейско и международно социално право
2013-02-20 12:01:05 Руски гражданин осъществяващ трудова дейност в Русия и в България, с постоянно местоживеене Русия. Трябва ли да се осигурява в България и трябва ли да декларира някаде това и с какви докумнети. Цветелина Пламенова Договорът между Република България и Руската федерация за социална сигурност беше подписан на 27 февруари 2009 г. в Москва и влезе в сила на 20 март 2010 г. Пълният текст на договора беше обнародван в ДВ бр. 20 от 12 март 2010 г..В персоналния обхват на Договора са включени лицата, с местоживеене на територията на Договарящите се страни и които са техни граждани, а също и на членовете на семействата на посочените лица, които са се подчинявали или се подчиняват на действието на законодателството на една от Договарящите се страни. За Руската Федерация този Договор няма да се прилага към военнослужещите от въоръжените сили на Договарящите се страни, по отношение на пенсионното осигуряване по специалното законодателство на Руската Федерация, а така също и към държавните граждански служители. Тези лица обаче, при работа в двете държави ще могат да ползват правата от общата схема за пенсионно осигуряване. В материалния обхват от българска страна са включени следните видове обезщетения: за временна неработоспособност; обезщетения за майчинство; пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест; пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги, персонални пенсии) семейни помощи за деца и помощи при смърт. Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните разпоредби на договарящата страна, на чиято територия лицето упражнява трудовата си дейност. Ако едно лице упражнява трудова дейност на територията и на двете държави, то към него се прилага законодателството на държавата, в която пребивава. Предвидени са изключения в специфични случаи, като специално при командироване по смисъла на Договора се предвижда срок от 2 години (с възможност за продължение с още 1 година) за запазване на принадлежност към законодателството на изпращащата страна. Компетентна институция за България по отношение на приложимото законодателство е Национална агенция за приходите Издаването на удостоверения за приложимо законодателство се осъществява от Националната агенция за приходите на Република България и от териториалните органи на Пенсионния фонд на Руската Федерация. Европейско и международно социално право
2017-02-01 13:04:29 Здравейте, искам да попитам следното: Пенсионер съм и живея в България. С какъв документ, от коя институция и в какъв срок ще бъда уведомена след като подам заявление за изчисляване на полагащия ми се размер на пенсия от работа във Франция, тъй като навърших тяхната изискваща се възраст? Благодаря предварително! Татяна Маринова Уважаема госпожо Маринова, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в ЕС. Съгласно горепосочените регламенти, всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия (ако отговаряте на условията за това), когато достигнете установената в нея пенсионна възраст, като всяка държава изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди. Заявлението за получаване на пенсия следва да подадете пред компетентните органи на държавата по пребиваване – във Вашия случай – съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, което ще бъде отговорно за обработката на Вашата молба. Кореспонденцията между българските и френските институциите следва да се извърши по служебен път чрез специално създадени за целта формуляри. След финализиране на процедурата ще бъдете уведомена от НОИ за решението на френската институция. Бихме искали също така да отбележим, че в координационните регламенти няма предвидени изрични срокове за обмен на информация. Въпреки това съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент 987/2009 се изисква институциите незабавно да предоставят или обменят всички данни, необходими за установяването и определянето на правата и задълженията на лицата, за които е приложим основният регламент. Ето защо следва да се очаква информацията да бъде обработена от компетентните институции в разумни срокове. НА
Страница 1 of 6864